ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące współczynniki różnicujące wysokość opłaty rejestracyjnej:

1) 0,005 stawki opłaty rejestracyjnej dla organizacji pożytku publicznego, placówek oświatowo-wychowawczych, jednostek sektora finansów publicznych;

2) 0,10 stawki opłaty rejestracyjnej dla podmiotów gospodarczych zatrudniających stale do 5 osób;

3) 0,15 stawki opłaty rejestracyjnej dla podmiotów gospodarczych zatrudniających stale od 6 do 20 osób;

4) 0,25 stawki opłaty rejestracyjnej dla podmiotów gospodarczych zatrudniających stale od 21 do 50 osób;

5) 0,35 stawki opłaty rejestracyjnej dla podmiotów gospodarczych zatrudniających stale od 51 do 250 osób;

6) 0,50 stawki opłaty rejestracyjnej dla podmiotów gospodarczych zatrudniających stale od 251 do 500 osób;

7) 1,00 stawki opłaty rejestracyjnej dla podmiotów gospodarczych zatrudniających stale powyżej 500 osób.

2. Za zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się średnie zatrudnienie w ostatnim kwartale przed złożeniem wniosku o rejestrację.

3. W przypadku wniosku o rejestrację większej liczby jednostek wchodzących w skład wnioskującej organizacji, zlokalizowanych w oddzielnych zakładach, stawki opłaty rejestracyjnej podlegają sumowaniu, przy czym górna granica tej sumy nie może przekroczyć pięciokrotnej wysokości stawki opłaty rejestracyjnej, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).