ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy podlegający rejestracji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, zwany dalej „Krajowym Rejestrem”;

2) wymagania, o których mowa w pkt 1, których spełnienie podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze.

§ 2. Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy, przeznaczony do produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego należącego do kategorii:

1) ze zidentyfikowanego źródła określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wyselekcjonowany określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) kwalifikowany określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) przetestowany określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. (poz. 1026)

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).