ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez dostawców dokumentacji w zakresie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dostawcy prowadzą dokumentację w zakresie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym, zwaną dalej „dokumentacją”, w sposób następujący:

1) dział I – dokumentacja czynności nabycia leśnego materiału rozmnożeniowego;

2) dział II – dokumentacja czynności oferowania zbycia lub zbywania leśnego materiału rozmnożeniowego;

3) dział III – dokumentacja czynności pośrednictwa w nabyciu oraz oferowaniu zbycia lub zbywaniu leśnego materiału rozmnożeniowego.

§ 2. W każdym z działów, o których mowa w § 1, dokumentacja gromadzona jest chronologicznie, z podziałem na kolejne lata kalendarzowe.

§ 3. Po zakończeniu kolejnego roku kalendarzowego dostawca sporządza zestawienie dokumentacji zgromadzonej w każdym z działów, o których mowa w § 1; zestawienie to może zostać sporządzone w formie pisemnej lub w formie elektronicznych nośników informacji.

§ 4. Dokumentacja może być prowadzona w formie elektronicznych nośników informacji, z zachowaniem jej oryginałów i jest przechowywana przez dostawców w sposób zapewniający zachowanie jej do kontroli organu administracji rządowej właściwego w sprawach obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).