ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wzory oznakowania opakowań określające rodzaj materiałów wykorzystanych do produkcji opakowania zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór oznakowania opakowań określający możliwość wielokrotnego użytku opakowania zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór oznakowania opakowań określający przydatność opakowania do recyklingu zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. (poz. 927)

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766)