ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej

Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) przypadki, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska, zwanej dalej „dokumentacją”;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja;

3) zasady i tryb postępowania z dokumentacją.

§ 2. Dokumentacja jest sporządzana w przypadku:

1) wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych;

2) wykonania otworu wiertniczego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopaliny;

3) wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi;

4) likwidacji otworu wiertniczego.

§ 3. 1. Dokumentacja obejmuje część tekstową i graficzną.

2. Strona tytułowa dokumentacji zawiera:

1) nazwę i adres podmiotu wykonującego prace geologiczne;

2) nazwę i adres podmiotu, który finansuje wykonanie dokumentacji;

3) tytuł dokumentacji;

4) imię i nazwisko oraz podpis autora dokumentacji oraz kategorię kwalifikacji prac geologicznych i numer świadectwa uprawnień geologicznych;

5) imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki wykonującej prace geologiczne;

6) datę sporządzenia dokumentacji.

§ 4. Mapy do dokumentacji opracowuje się na podstawie map topograficznych pozyskiwanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 5. Do dokumentacji dołącza się dowód istnienia prawa do wykorzystania informacji geologicznej, na podstawie której sporządzono dokumentację.

§ 6. 1. Dokumentacja, o której mowa w § 2 pkt 1, obejmuje:

1) część tekstową składającą się z:

a) strony tytułowej,

b) karty informacyjnej, której wzór określa załącznik:

— nr 1 do rozporządzenia w przypadku złoża kopaliny lub

— nr 2 do rozporządzenia w przypadku wód podziemnych,

c) opisu zadania geologicznego, w tym określenia celu, terminu rozpoczęcia i zakończenia prac,

d) charakterystyki geograficznej dokumentowanego obszaru,

e) opisu stanu zagospodarowania powierzchni terenu,

f) szczegółowego omówienia wykonanych prac geologicznych i ich wyników,

g) zestawienia wyników badań laboratoryjnych oraz innych wyników uzyskanych w trakcie wykonywania prac,

h) wniosków wynikających ze zrealizowanych prac;

2) część graficzną składającą się z:

a) mapy przeglądowej w skali nie mniejszej niż 1:50 000 z lokalizacją wykonanych prac,

b) mapy sytuacyjno-wysokościowej badanego obszaru z naniesioną na niej granicą obszaru badań, lokalizacją stanowisk pomiarowych, prac geofizycznych, otworów wiertniczych, wyrobisk górniczych, prac geochemicznych oraz miejsc pobrania próbek,

c) mapy geologicznej lub geologiczno-gospodar-czej, hydrogeologicznej lub geologiczno-inżynierskiej badanego obszaru w skali od 1:50 000 do 1:10 000,

d) planu sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:500 lub 1:1000 z lokalizacją otworu wiertniczego niekończącego się udokumentowaniem zasobów wód podziemnych,

e) profili geologicznych wykonanych otworów wiertniczych, łącznie z wynikami badań geofizyki wiertniczej, wykonanych w zależności od głębokości otworu wiertniczego w skali nie mniejszej niż 1:2 000,

f) profili geologicznych wyrobisk górniczych wraz z miejscami pobrania próbek, wykonanych w skali dostosowanej do wielkości wyrobiska i sytuacji geologicznej,

g) map specjalnych sporządzonych w zależności od rodzaju wykonanych badań.

2. Do części tekstowej dokumentacji dołącza się odpis decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych lub koncesji.

§ 7. Dokumentacja, o której mowa w § 2 pkt 2, obejmuje:

1) część tekstową składającą się z:

a) strony tytułowej,

b) karty informacyjnej, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,

c) opisu zadania geologicznego, w tym określenia celu, terminu rozpoczęcia i zakończenia prac,

d) opisu stanu zagospodarowania powierzchni terenu,

e) wskazania wykonawcy prac wiertniczych, geofizycznych i laboratoryjnych,

f) opisu uzysku rdzenia i interwałów, z których pobrano próbki, oraz miejsca ich przechowywania,

g) określenia głębokości, na których stwierdzono występowanie poziomów wodonośnych,

h) opisu konstrukcji otworu wiertniczego, średnicy i głębokości posadowienia rur okładzinowych,

i) opisu mineralogiczno-petrograficznego i stratygraficznego przewierconych utworów,

j) wyników badań geofizycznych,

k) zestawienia wyników badań laboratoryjnych próbek geologicznych;

2) część graficzną składającą się z:

a) mapy przeglądowej w skali nie mniejszej niż 1:50 000 z lokalizacją wiercenia,

b) planu sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:500 lub 1:1 000 z lokalizacją wiercenia.

c) profilu geologicznego otworu wiertniczego w zależności od głębokości wiercenia sporządzonego w skali nie mniejszej niż 1:2 000.

§ 8. Dokumentacja, o której mowa w § 2 pkt 3, obejmuje:

1) część tekstową składającą się z:

a) strony tytułowej,

b) karty informacyjnej, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,

c) opisu zadania geologicznego, w tym określenia celu, terminu rozpoczęcia i zakończenia prac,

d) syntetycznego omówienia budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych terenu badań,

e) opisu profilu geologicznego wraz z charakterystyką przewiercanych warstw wodonośnych i temperatury na dnie otworu wiertniczego,

f) opisu sposobu izolacji przewierconych poziomów wodonośnych,

g) charakterystyki rozwiązań technicznych, w tym określenia ilości, głębokości i średnicy otworów wiertniczych, rodzaju i ilości substancji wypełniających kolektor, długości kolektora, rodzaju pompy ciepła, obliczonej mocy instalacji w kW,

h) wyników wykonanych prób ciśnieniowych układu,

i) opisu stanu zagospodarowania powierzchni terenu,

j) oceny wpływu instalacji na ujęcia wód podziemnych,

k) opisu zagrożeń na etapie użytkowania instalacji oraz w przypadku awarii,

I) określenia sposobu kontroli pracy systemu;

2) część graficzną składającą się z:

a) mapy przeglądowej w skali nie mniejszej niż 1:50 000 z lokalizacją wykonanych prac,

b) planu sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:500 lub 1:1 000 z lokalizacją wierceń,

c) profilu geologicznego reprezentatywnego otworu lub grupy otworów wiertniczych.

§ 9. Dokumentacja, o której mowa w § 2 pkt 4, obejmuje:

1) część tekstową składającą się z:

a) strony tytułowej,

b) karty informacyjnej, której wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia,

c) określenia daty wykonania otworu wiertniczego i dotychczasowego sposobu jego wykorzystania,

d) określenia przyczyn likwidacji otworu wiertniczego,

e) określenia sposobu i technicznego rozwiązania zabiegu likwidacji otworu wiertniczego,

f) określenia daty rozpoczęcia i zakończenia prac likwidacyjnych,

g) określenia miejsca przechowywania dokumentacji otworu wiertniczego;

2) część graficzną składającą się z:

a) mapy przeglądowej w skali nie mniejszej niż 1:50000 z lokalizacją likwidowanego otworu wiertniczego,

b) planu sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:500 lub 1:1000 z lokalizacją likwidowanego otworu wiertniczego,

c) profilu geologicznego otworu wiertniczego ze wskazaniem jego konstrukcji, średnicy i głębokości posadowienia rur okładzinowych i wykonanych zabiegów likwidacyjnych.

§ 10. 1. Dokumentacje, o których mowa w § 2, sporządza w 3 egzemplarzach podmiot finansujący prace geologiczne, najpóźniej w terminie sześciu miesięcy odpowiednio od dnia zakończenia tych prac lub zakończenia wiercenia albo zlikwidowania otworu wiertniczego.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, przekazuje dokumentację określoną:

1) w § 2 pkt 1 i 4 — w terminie miesiąca od wykonania właściwemu organowi koncesyjnemu, jeżeli była ona wykonywana na podstawie koncesji, albo właściwemu organowi administracji geologicznej, który zatwierdził projekt prac geologicznych;

2) w § 2 pkt 2 — w terminie miesiąca od wykonania ministrowi właściwemu do spraw środowiska;

3) w § 2 pkt 3 — w terminie miesiąca od wykonania właściwemu organowi administracji geologicznej, któremu zgłoszono projekt prac geologicznych.

3. Organy, którym przekazano dokumentacje, przesyłają po jednym egzemplarzu dokumentacji pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej.

§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej (Dz. U. Nr 152, poz. 1741).

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2005 r. (poz. 983)

Załącznik 3

KARTA INFORMACYJNA
(PDF)

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 758.