ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej 2)

Na podstawie art. 116 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej;

2) szczegółowe wymagania dotyczące sporządzania, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej;

3) szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac geodezyjnych i geologicznych w celu sporządzenia, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej;

4) sposób i tryb postępowania z dokumentacją mierniczo-geologiczną po likwidacji zakładu górniczego, w zakresie jej przekazywania i archiwizowania, w tym wzory dokumentów związanych z jej przekazywaniem.

§ 2. Przepisy rozporządzenia dotyczące działalności w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów stosuje się odpowiednio do działalności określonej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej „ustawą”.

§ 3. 1. W skład dokumentacji mierniczo-geologicznej wchodzą następujące dokumenty pomiarowe:

1) dzienniki pomiarowe oraz formularze pomiarowe;

2) szkice, w tym szkice sztygarskie;

3) w przypadku stosowania technik informatycznych — zapisane na informatycznych nośnikach danych numeryczne szkice oraz dokumenty elektroniczne zawierające wyniki pomiarów.

2. W skład dokumentacji mierniczo-geologicznej wchodzą następujące dokumenty obliczeniowe:

1) formularze obliczeniowe;

2) w przypadku stosowania technik informatycznych — zapisane na informatycznych nośnikach danych dokumenty elektroniczne zawierające wyniki obliczeń.

3. W skład dokumentacji mierniczo-geologicznej wchodzą następujące dokumenty kartograficzne przedstawiające aktualną sytuację geologiczną oraz górniczą zakładu górniczego, a także stan powierzchni w granicach terenu górniczego, zwane dalej „dokumentami kartograficznymi”:

1) w podziemnych zakładach górniczych:

a) karta tytułowa map górniczych,

b) mapy podstawowe oraz mapy przeglądowe:

— mapy wyrobisk górniczych,

— mapy geologiczne:

— — przekroje geologiczne,

— — profile otworów wiertniczych,

c) mapy specjalne:

— mapy terenu przemysłowego zakładu górniczego,

— mapy geologiczne:

— — mapy zasobów złoża,

— — mapy strat złoża,

d) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego;

2) w odkrywkowych zakładach górniczych:

a) karta tytułowa map górniczych,

b) mapy podstawowe oraz mapy przeglądowe:

— mapy wyrobisk górniczych,

— przekroje zboczy kopalń odkrywkowych,

— profile zwałowisk nadkładu,

— profile składowisk urobku,

— mapy geologiczne:

— — przekroje geologiczne,

— — profile otworów wiertniczych,

c) mapy specjalne: mapy terenu przemysłowego zakładu górniczego,

d) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego;

3) w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi:

a) karta tytułowa map górniczych,

b) mapy podstawowe oraz mapy przeglądowe:

— mapy otworów wiertniczych,

— mapy ujęć eksploatacyjnych,

— profile ujęć eksploatacyjnych,

— mapy geologiczne:

— — przekroje geologiczne,

— — profile otworów wiertniczych,

c) mapy specjalne:

— mapy terenu przemysłowego zakładu górniczego,

— mapy ewidencji gruntów w granicach zakładu górniczego,

— mapy wydobycia kopaliny — w przypadku zakładów górniczych wydobywających siarkę,

d) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego;

4) w zakładach górniczych prowadzących działalność w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów:

a) karta tytułowa map górniczych,

b) mapy podstawowe lub mapy przeglądowe: mapy wyrobisk górniczych,

c) mapy specjalne:

— mapy geologiczne: mapy strukturalno-tektoniczne,

— mapy geologiczne: mapy hydrogeologiczne,

d) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego.

§ 4. Na karcie tytułowej map górniczych przedstawia się:

1) granice obszaru górniczego i terenu górniczego, na tle mapy sytuacyjno-wysokościowej powierzchni w granicach terenu górniczego;

2) wykaz i pokrycie terenu górniczego sekcjami:

a) map wyrobisk górniczych,

b) map sytuacyjno-wysokościowych powierzchni w granicach terenu górniczego;

3) daty, w których dokonano aktualizacji i uzupełnienia poszczególnych dokumentów kartograficznych;

4) linie podstawowych przekrojów geologicznych;

5) informacje o ważniejszych wydarzeniach w historii zakładu górniczego, w szczególności zmianach firmy przedsiębiorcy, nazwy zakładu górniczego oraz łączeniu zakładów górniczych;

6) wykaz stosowanych na mapach nienormowanych oznaczeń umownych.

§ 5. 1. Przedsiębiorca umieszcza informację o sporządzeniu dokumentu, w tym dokumentu elektronicznego, wchodzącego w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej w ewidencji dokumentacji mierniczo-geologicznej.

2. W ewidencji, o której mowa w ust. 1, określa się sygnaturę dokumentu, datę jego sporządzenia oraz miejsce jego przechowywania.

3. Wydruk dokumentu elektronicznego zawiera informacje zgodne z oznaczeniem w ewidencji, o której mowa w ust. 1.

§ 6. 1. Dokumentację mierniczo-geologiczną sporządza się od dnia rozpoczęcia budowy zakładu górniczego.

2. Dokumentację mierniczo-geologiczną aktualizuje się i uzupełnia w trakcie rozpoznawania złoża, wznoszenia obiektów budowlanych zakładu górniczego, wydobywania kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz likwidacji zakładu górniczego.

3. Dokumenty wchodzące w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej sporządza się z zachowaniem:

1) parametrów technicznych oraz warunków stosowania państwowego systemu odniesień przestrzennych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287);

2) wymagań określonych w Polskich Normach — Mapy górnicze.

4. Dokumenty wchodzące w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej mogą być sporządzane w lokalnych układach geodezyjnych, jeżeli przedsiębiorca dysponuje możliwością transformacji geodezyjnej tego układu do geodezyjnego układu odniesienia, będącego elementem państwowego układu odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

5. Dokumenty kartograficzne mogą być, za zgodą kierownika ruchu zakładu górniczego, sporządzane przez przedstawienie ich treści na wspólnych podkładach mapowych, z zachowaniem wymaganych dla tych dokumentów dokładności i czytelności, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie stanu bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego.

§ 7. 1. Dokumenty pomiarowe oraz dokumenty obliczeniowe mogą być sporządzane w postaci dokumentu elektronicznego, jeżeli:

1) zostaną zabezpieczone przed możliwością zniszczenia;

2) istnieje możliwość weryfikacji zakresu zmian danych w treści plików archiwalnych i roboczych.

2. Dokumenty kartograficzne mogą być sporządzane w postaci dokumentu elektronicznego, jeżeli:

1) zostaną zabezpieczone przed możliwością zniszczenia;

2) istnieje możliwość weryfikacji zakresu zmian danych w treści plików archiwalnych i roboczych;

3) istnieje możliwość wydrukowania w zakładzie górniczym dokumentów elektronicznych, a w przypadku braku takiej możliwości — w zakładzie górniczym jest przechowywany wydrukowany komplet dokumentów kartograficznych obejmujący ostatnią aktualizację i uzupełnienie.

§ 8. 1. Dokumenty kartograficzne sporządza się w następujących skalach:

1) mapy podstawowe — od 1:500 do 1:2000;

2) mapy przeglądowe — od 1:500 do 1:50 000;

3) mapy specjalne — od 1:50 do 1:25 000;

4) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego — od 1:500 do 1:10 000;

5) profile otworów wiertniczych oraz przekroje zboczy kopalń odkrywkowych — od 1:50 do 1:2000;

6) przekroje geologiczne — od 1:100 do 1:50 000.

2. Skale poszczególnych dokumentów kartograficznych, o których mowa w ust. 1, ustala pisemnie kierownik ruchu zakładu górniczego.

3. Skalę, w której odwzorowuje się sytuację geologiczną oraz górniczą, a także stan powierzchni w granicach terenu górniczego, ustala się w sposób zapewniający dokładność i czytelność dokumentów kartograficznych, wymaganą dla realizacji zadań lub obowiązków przedsiębiorcy.

§ 9. 1. Dokumenty kartograficzne aktualizuje się i uzupełnia z następującą częstotliwością:

1) w podziemnych zakładach górniczych, odkrywkowych zakładach górniczych oraz zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi:

a) przekroje geologiczne — co najmniej raz na rok,

b) profile otworów wiertniczych — w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia wiercenia,

c) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego — co najmniej raz na 3 lata;

2) w podziemnych zakładach górniczych:

a) mapy wyrobisk górniczych:

— w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny lub rudy metali — co najmniej raz na 3 miesiące,

— w zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny lub rudy metali — co najmniej raz na 6 miesięcy,

b) mapy specjalne — co najmniej raz na 3 lata;

3) w odkrywkowych zakładach górniczych: a) mapy wyrobisk górniczych:

— w zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny lub rudy siarki — co najmniej raz na 6 miesięcy,

— w zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel brunatny lub rudy siarki — co najmniej raz na rok, według stanu wyrobisk górniczych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku,

b) przekroje zboczy kopalń odkrywkowych, profile zwałowisk nadkładu oraz profile składowisk urobku — co najmniej raz na rok,

c) mapy specjalne — co najmniej raz na 3 lata;

4) w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi:

a) mapy otworów wiertniczych, mapy ujęć eksploatacyjnych oraz profile ujęć eksploatacyjnych — co najmniej raz na rok,

b) mapy terenu przemysłowego zakładu górniczego oraz mapy ewidencji gruntów w granicach zakładu górniczego — co najmniej raz na 3 lata,

c) mapy wydobycia kopaliny w zakładach górniczych wydobywających siarkę — co najmniej raz na 6 miesięcy;

5) w zakładach górniczych prowadzących działalność w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów:

a) mapy wyrobisk górniczych — co najmniej raz na 3 miesiące, w przypadku wykonywania wyrobisk górniczych,

b) mapy specjalne — co najmniej raz na rok,

c) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego — co najmniej raz na 3 lata.

2. Karta tytułowa map górniczych jest aktualizowana i uzupełniana na bieżąco.

§ 10. Mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego są:

1) pozyskiwane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub sporządzane przez osoby wymienione w art. 116 ust. 3 pkt 1 ustawy;

2) aktualizowane i uzupełniane, przez osoby wymienione w art. 116 ust. 3 pkt 1 ustawy, o treści niezbędne do bezpiecznego prowadzenia ruchu zakładu górniczego, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony środowiska.

§ 11. Przedstawianie w dokumentach kartograficznych treści w zakresie aktualnej sytuacji geologicznej oraz górniczej zakładu górniczego, a także stanu powierzchni w granicach terenu górniczego, następuje zgodnie:

1) ze standardami technicznymi zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych;

2) z wymaganiami określonymi w Polskich Normach — Mapy górnicze.

§ 12. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac geodezyjnych i geologicznych w celu sporządzenia, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 13. Niezwłocznie po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego przedsiębiorca:

1) dokonuje uporządkowania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego;

2) powiadamia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz właściwy organ nadzoru górniczego o zamiarze przekazania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego;

3) ustala z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego termin przejęcia dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego.

§ 14. 1. Czynności związane z badaniem prawidłowości uporządkowania oraz kompletności dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego są wykonywane przez mierniczego górniczego lub geologa górniczego.

2. Uporządkowanie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego polega na:

1) pogrupowaniu dokumentów według rodzaju;

2) opisaniu dokumentów zgodnie z pozycjami w spisach zdawczo-odbiorczych;

3) technicznym zabezpieczeniu dokumentów przez ułożenie ich w paczkach wykonanych z materiałów chroniących przed uszkodzeniem;

4) sporządzeniu spisu dokumentów ułożonych w paczki.

3. Paczki dokumentów opisuje się przez umieszczenie na każdej paczce:

1) nazwy zakładu górniczego;

2) sygnatury paczki według numeru spisu zdawczo-odbiorczego i numerów pozycji dokumentów w tym spisie;

3) liczby dokumentów w paczce.

§ 15. 1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego przejmuje dokumentację mierniczo-geologiczną zlikwidowanego zakładu górniczego na podstawie protokołu przekazania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego, zwanego dalej „protokołem przekazania”.

2. Wzór protokołu przekazania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia i jest udostępniany na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego.

3. Protokół przekazania, w trzech egzemplarzach, jest przedkładany Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego przez przedsiębiorcę i podpisywany przez:

1) przedsiębiorcę;

2) właściwy organ nadzoru górniczego;

3) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 16. 1. Do protokołu przekazania dołącza się spisy zdawczo-odbiorcze dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego, zwane dalej „spisami zdawczo-odbiorczymi”, oraz informację o ważniejszych wydarzeniach w historii zakładu górniczego,

w szczególności zmianach firmy przedsiębiorcy, nazwy zakładu górniczego oraz łączeniu zakładów górniczych.

2. Wzór spisu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia i jest udostępniany na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego.

3.  Spisy zdawczo-odbiorcze sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, a drugi — przedsiębiorca przekazujący dokumentację mierniczo-geologiczną zlikwidowanego zakładu górniczego. W przypadku sporządzenia spisu zdawczo-odbiorczego na informatycznym nośniku danych jego zapis przekazuje się Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego w formie wydruku oraz pliku danych w formacie wskazanym przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 17. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego przechowuje dokumenty wchodzące w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego:

1) w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem mechanicznym w następujących warunkach klimatycznych:

a) temperatura:

— poziom: 14—20 °C,

— wahania w ciągu 24 godzin: ± 2 °C,

b) wilgotność względna:

— poziom: 45—60%,

— wahania w ciągu 24 godzin: ± 5%;

2) w sposób chroniący je przed szkodliwym oddziaływaniem światła;

3) w sposób zapewniający możliwość ich wieczystego przechowywania;

4) prowadząc ich ewidencję;

5) w sposób umożliwiający wyszukanie i udostępnienie każdego dokumentu oraz każdej informacji zamieszczonej w dokumencie na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

6) zabezpieczając pomieszczenia, w których są one przechowywane, przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 18. Ewidencję dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego, o której mowa w § 17 pkt 4, stanowią:

1) spisy zdawczo-odbiorcze;

2) baza danych zawierająca spis przechowywanych dokumentów.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. (poz. 1713)

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 92/104/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego (dwunasta dyrektywa szczegółowa w znaczeniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 404 z 31.12.1992, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 134, z późn. zm.).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (Dz. U. Nr 92, poz. 819), które na podstawie art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.