ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny

Na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1 Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji geologicznej złoża kopaliny.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie — Prawo geologiczne i górnicze, rozumie się przez to ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze.

§ 2. 1. W dokumentacji geologicznej złoża kopaliny przedstawia się złoże w jego naturalnych granicach lub jego wydzielonej części, jeżeli przewiduje się, że eksploatacja wydzielonej części złoża kopaliny nie zagrozi racjonalnemu wykorzystaniu złoża kopaliny i złóż sąsiednich.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 89 ust. 5 ustawy — Prawo geologiczne i górnicze, dla części złoża kopaliny przewidzianej do zagospodarowania pozostawia się nazwę złoża kopaliny uzupełnioną kolejną cyfrą arabską.

§ 3. W dokumentacji geologicznej złoża kopaliny przedstawia się wyniki wcześniej przeprowadzonych prac geologicznych w przestrzeni określonej w dokumentacji.

§ 4. 1. Dokumentację geologiczną złoża kopaliny sporządza się z podziałem na części tekstową, graficzną i tabelaryczną, niezależnie od kategorii rozpoznania złoża, w formie:

1) maszynopisu lub wydruku komputerowego;

2) dokumentu elektronicznego, w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm. 2) ).

2. Część tekstowa dokumentacji geologicznej złoża kopaliny zawiera:

1) kartę tytułową dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, zestawienie zasobów geologicznych złoża kopaliny według kategorii rozpoznania, kartę informacyjną złoża kopaliny, kartę informacyjną

dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, zestawienie dat i numerów decyzji lub zawiadomień o przyjęciu wcześniejszych dokumentacji geologicznych złoża kopaliny i dodatków do dokumentacji, których wzory są określone:

a) dla kopalin stałych — w załącznikach nr 1, 2, 5—7, 10 do rozporządzenia,

b) dla metanu występującego w złożach węgla kamiennego — w załącznikach nr 1, 4, 6, 8, 9 do rozporządzenia,

c) dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz ich naturalnych pochodnych — w załącznikach nr 1, 3, 6, 8, 9 do rozporządzenia;

2) spis rozdziałów;

3) część opisową z podziałem na rozdziały:

a) wstęp — wskazujący cel sporządzenia dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny),

b) położenie administracyjne złoża kopaliny, charakterystyka geograficzna położenia złoża kopaliny (położenie złoża kopaliny, zagospodarowanie terenu, charakterystyka stanu środowiska i jego ochrony, stanu zagospodarowania złoża kopaliny i jego otoczenia),

c) opis stanu rozpoznania złoża kopaliny oraz opis sposobu wykonania prac geologicznych, a w złożach eksploatowanych — opis stanu eksploatacji złoża kopaliny,

d) warunki geologiczne występowania złoża kopaliny (stratygrafia, tektonika),

e) charakterystyka geologiczna złoża kopaliny, jego położenia, formy, budowy, w złożach węglowodorów z wyjątkiem metanu występującego w złożach węgla kamiennego, również charakterystyka ich właściwości zbiornikowych, w złożach metanu występującego w złożach węgla kamiennego — charakterystyka metanonośności węgla i serii węglonośnej,

f) charakterystyka rodzaju i jakości kopaliny głównej, kopalin towarzyszących, współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych i kopaliny współwystępującej wydobytej ze złoża węglowodorów, własności technologiczne kopalin oraz określenie możliwych kierunków ich wykorzystania,

g) wyniki badań i charakterystyka warunków geologiczno-górniczych złoża kopaliny, w szczególności hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, gazowych i geotermicznych w zakresie niezbędnym do projektowania, prowadzenia i zakończenia eksploatacji oraz wykorzystania terenu po zakończeniu działalności górniczej i jego rekultywacji, a w złożach przewidzianych do podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji i podziemnego składowania odpadów — w zakresie niezbędnym do projektowania takiej działalności,

h) przedstawienie danych dotyczących budowy złoża kopaliny, warunków jego występowania, jakości kopaliny i właściwości skał otaczających, które powinny być uwzględnione przy ocenie wpływu eksploatacji na środowisko, występujących w złożu kopaliny substancji szkodliwych dla środowiska, oraz charakterystykę właściwości rekultywacyjnych skał płonnych, których wydobycie może być przewidywane,

i) sposób określenia granic złoża kopaliny i jego parametrów przyjętych do obliczenia zasobów, uzasadnienie wyboru metody obliczenia zasobów oraz przyjęty sposób ich klasyfikacji z uwagi na stopień rozpoznania złoża kopaliny,

j) przedstawienie zasobów złoża kopaliny głównej z podziałem na zasoby spełniające graniczne wartości parametrów definiujących złoże — bilansowe — i niespełniające — pozabilansowe (w przypadku ich dokumentowania) — oraz kopalin towarzyszących, kopaliny współwystępującej wydobytej ze złoża węglowodorów, współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, wraz z oceną dokładności ich oszacowania,

k) rozliczenie zasobów złoża kopaliny w stosunku do zasobów wcześniej dokumentowanych i objaśnienie stwierdzonych różnic,

l) warunki ochrony złoża kopaliny, określenie obszaru wymagającego ochrony przed działaniem uniemożliwiającym zagospodarowanie złoża kopaliny oraz określenie szczegółowych wymagań odnośnie do racjonalnej eksploatacji i właściwego wykorzystania kopalin występujących w złożu,

ł) spis literatury i materiałów archiwalnych wykorzystanych do opracowania dokumentacji;

4) załączniki obejmujące:

a) omówienie historii badań i eksploatacji złoża kopaliny,

b) omówienie wykonanych prac geologicznych i badań specjalistycznych,

c) wyniki badań specjalistycznych, w przypadku badań geofizycznych — w formie informatycznych nośników danych, podających lokalizację prac, dane źródłowe oraz dane przetworzone,

d) przedstawienie wykonanych badań statystycznych lub geostatystycznych i ich wyników,

e) kopie dokumentów, których treść ma znaczenie dla opracowanej dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, w tym decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczną złoża kopaliny i dodatki do dokumentacji, zawiadomień o przyjęciu dokumentacji geologicznej złoża kopaliny i dodatków do dokumentacji, koncesji lub decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych lub robót geologicznych,

f) dowód istnienia prawa do wykorzystania informacji geologicznej, na podstawie której sporządzono dokumentację geologiczną złoża kopaliny.

3. Przy sporządzaniu dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 3, przy sporządzaniu dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny w przypadku, o którym mowa w art. 89 ust. 5 ustawy — Prawo geologiczne i górnicze, oraz przy sporządzaniu dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny na potrzeby zmiany koncesji w przypadku, o którym mowa w art. 205 ust. 3 ustawy — Prawo geologiczne i górnicze, przepisu ust. 2 pkt 4 lit. f i § 9 pkt 1 lit. e nie stosuje się.

4. Część graficzną dokumentacji geologicznej złoża kopaliny stanowią następujące mapy i przekroje geologiczne:

1) mapa lokalizacji złoża kopaliny sporządzona na mapie topograficznej, w zależności od wielkości złoża, w skali od 1:10 000 do 1:50 000;

2) mapa sytuacyjno-wysokościowa pozyskana z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie dokumentowanego obszaru złoża kopaliny oraz miejsc wykonania badań na jego terenie, a w szczególności otworów wiertniczych i badań geofizycznych;

3) mapa geologiczno-gospodarcza lub mapa geośrodowiskowa rejonu występowania złoża kopaliny, przedstawiająca składniki środowiska podlegające ochronie, sporządzona w skali 1:50 000 lub 1:25 000 dostosowanej do wielkości złoża, z podaniem położenia złoża;

4) mapy ilustrujące budowę złoża kopaliny, niezbędne do scharakteryzowania jego formy, sposobu ułożenia, budowy i jakości kopaliny;

5) mapy obliczenia zasobów złoża kopaliny;

6) mapy i przekroje geologiczne, a w zależności od potrzeb — również hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie, gazonośności i geotermiczne;

7) profile otworów wiertniczych, profile geologiczne wyrobisk rozpoznawczych i wybranych wyrobisk górniczych w przypadku czynnych zakładów górniczych.

5. Część tabelaryczna dokumentacji geologicznej złoża kopaliny zawiera:

1) wyniki badań rodzaju i jakości kopaliny;

2) obliczenia zasobów kopaliny w poszczególnych częściach złoża lub blokach obliczeniowych;

3) zbiorcze zestawienie zasobów złoża kopaliny;

4) zestawienie współrzędnych płaskich prostokątnych w państwowym systemie odniesień przestrzennych:

a) punktów załamania granic obszaru dokumentowanego,

b) wykonanych otworów wiertniczych.

§ 5. 1. W dokumentacji geologicznej złoża kopaliny granice geologiczne złoża kopaliny wyznacza się przez stosowanie granicznych wartości parametrów definiujących złoże.

2. Graniczne wartości parametrów definiujących złoże i jego granice są określone w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

3. Zastosowanie innych granicznych wartości parametrów definiujących złoże kopaliny i jego granice niż określone w załączniku nr 11 do rozporządzenia jest możliwe w przypadkach wystąpienia szczególnych warunków geologicznych i wymaga uzasadnienia w części tekstowej sporządzanej dokumentacji geologicznej złoża kopaliny.

§ 6. 1. W dokumentacjach geologicznych złóż kopalin stałych stosuje się następujące kategorie rozpoznania złoża: D, C2, C1, B, A.

2. Rozpoznanie złoża kopaliny lub jego części w poszczególnych kategoriach powinno spełniać następujące wymagania:

1) w kategorii D — granice złoża kopaliny, jego budowę geologiczną i przewidywane zasoby określa się na podstawie istniejących, dostępnych danych geologicznych, w szczególności odosobnionych wyrobisk lub odsłonięć naturalnych, interpretacji geologicznej danych geofizycznych przy zastosowaniu ekstrapolacji, przy czym błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów może przekraczać 40%;

2) w kategorii C2 — granice złoża kopaliny określa się na podstawie danych z wyrobisk, odsłonięć naturalnych lub badań geofizycznych metodą interpolacji lub odpowiednio uzasadnionej ekstrapolacji; poznane są główne cechy formy, budowy i tektoniki złoża; wstępnie są określone warunki geologiczno-górnicze eksploatacji; jakość kopaliny jest rozpoznana na podstawie systematycznego opróbowania w pełnym zakresie możliwych zastosowań kopaliny, przy czym błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów nie może przekraczać 40%;

3) w kategorii C1 — granice złoża kopaliny określa się na podstawie danych z wyrobisk rozpoznawczych, z odsłonięć naturalnych lub badań geofizycznych metodą interpolacji lub w ograniczonym stopniu ekstrapolacji; stopień rozpoznania złoża jest wystarczający do opracowania projektu zagospodarowania złoża, w tym do szczegółowego określenia formy, budowy, tektoniki złoża i jakości kopaliny w złożu, warunków geologiczno-górniczych eksploatacji, oraz do dokonania oceny wpływu przewidywanej eksploatacji na środowisko, przy czym błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów nie może przekraczać 30%;

4) w kategorii B — granice złoża kopaliny określa się w sposób uściślony na podstawie specjalnie wykonanych w tym celu wyrobisk rozpoznawczych lub badań geofizycznych, wymagane jest określenie formy i budowy złoża, korelacji warstw, podstawowych cech tektoniki w sposób jednoznaczny, jakość i własności technologiczne kopaliny powinny być potwierdzone wynikami prób w skali półtechnicznej lub przemysłowej, przy czym błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów nie może przekraczać 20%;

5) w kategorii A — złoże kopaliny jest rozpoznane w stopniu umożliwiającym bieżące planowanie i prowadzenie jego eksploatacji przy możliwie najwyższym stopniu wykorzystania zasobów; wymagane jest określenie formy i budowy złoża, tektoniki, zasobów na podstawie danych z wyrobisk udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych, rodzaju, jakości kopaliny i jej właściwości technologicznych na podstawie systematycznego opróbowania wyrobisk i danych z bieżącej produkcji, przy czym błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów w poszczególnych blokach nie może przekraczać 10%.

§ 7. 1. W dokumentacjach geologicznych złóż węglowodorów i metanu występującego jako kopalina towarzysząca w złożach węgla kamiennego stosuje się następujące kategorie rozpoznania złoża: C, B, A.

2. Rozpoznanie złoża kopaliny lub jego części w poszczególnych kategoriach powinno spełniać następujące wymagania:

1) w kategorii C — granice złoża kopaliny określa się na podstawie wyników badań geofizycznych i interpretacji geologicznej, a uzyskane dane umożliwiają projektowanie prac niezbędnych do dalszego rozpoznania złoża lub jego zagospodarowania, po uzyskaniu z co najmniej jednego otworu przypływu kopaliny w ilości mającej znaczenie gospodarcze lub, w przypadku złóż wielohoryzontowych, po określeniu nasycenia węglowodorami poziomów gazonośnych i roponośnych na podstawie profilowań geofizyki wiertniczej przy istnieniu również co najmniej jednego otworu z przemysłowym przypływem kopalin, przy czym błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów nie może przekraczać 50%;

2) w kategorii B — wyniki prowadzonych prac geologicznych dają podstawę do szczegółowego określenia budowy geologicznej złoża kopaliny, jego granic oraz parametrów zbiornikowych i ich zmienności; uzyskane dane umożliwiają projektowanie prac niezbędnych do dalszego rozpoznania złoża lub jego zagospodarowania, po uzyskaniu z co najmniej jednego otworu przypływu kopaliny w ilości mającej znaczenie gospodarcze, przy czym błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów nie może przekraczać 35%;

3) w kategorii A — ustala się dane określone dla kategorii B z uwzględnieniem wyników uzyskanych z eksploatacji, przy czym błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów nie może przekraczać 20%.

§ 8. 1. W dodatku do dokumentacji geologicznej eksploatowanego złoża kopaliny stałej, poza wynikami prac geologicznych wykonanych w celu udokumentowania złoża, uwzględnia się dane zawarte w dokumentacji mierniczo-geologicznej zakładu górniczego, wyniki bieżącego opróbowania złoża kopaliny oraz wyniki badań specjalistycznych, zwłaszcza hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, gazowych,

geotermicznych, oraz pozostałe informacje niezbędne do planowania wykorzystania terenu po zakończeniu działalności górniczej i jego rekultywacji.

2. W dodatku do dokumentacji geologicznej złoża węglowodorów z wyjątkiem metanu występującego w złożach węgla kamiennego, zawierającym nowe określenie zasobów pierwotnych zgodne z aktualnym stanem rozpoznania, podaje się wyjaśnienie przyczyn tych zmian.

3. W przypadku zaniechania lub zakończenia eksploatacji złoża kopaliny rozliczenia zasobów złoża kopaliny dokonuje się w dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny.

4. W dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny zamieszcza się materiały podstawowe, które dokumentują powstałe zmiany, rozliczenie zasobów złoża kopaliny oraz objaśnienie stwierdzonych różnic w wielkości dokumentowanych zasobów.

§ 9. Dokumentacja geologiczna złóż kopalin, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy — Prawo geologiczne i górnicze, składa się z:

1) części tekstowej zawierającej:

a) kartę tytułową, której wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

b) kartę informacyjną, której wzór jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia,

c) zestawienie zasobów złoża kopaliny, z podziałem na zasoby spełniające graniczne wartości parametrów definiujących złoże — bilansowe — i niespełniające — pozabilansowe (w przypadku ich dokumentowania) — oraz kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, wraz z oceną dokładności ich oszacowania,

d) zestawienie wyników badań rodzaju i jakości kopaliny,

e) dowód istnienia prawa do wykorzystania informacji geologicznej, na podstawie której sporządzono dokumentację geologiczną złoża kopaliny,

f) zasoby złoża kopaliny głównej;

2) części graficznej zawierającej:

a) mapę lokalizacji złoża kopaliny na mapie topograficznej w skali 1:10 000 z zaznaczeniem obiektów podlegających ochronie w jego otoczeniu (grunty rolne klas I—IV, grunty leśne, obszary i obiekty przyrody prawnie chronionej, granice zbiorników wód podziemnych, granice sąsiednich złóż),

b) profile geologiczne wykonanych wyrobisk i odsłonięć naturalnych,

c) mapę obliczenia zasobów złoża kopaliny sporządzoną na podkładzie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali co najmniej 1:2000 z naniesionymi granicami złoża kopaliny, wyrobiskami i odsłonięciami naturalnymi, ważniejszymi obiektami mającymi wpływ na sposób zagospodarowania złoża kopaliny oraz linią przekroju geologicznego przez to złoże,

d) co najmniej jeden przekrój geologiczny przez złoże kopaliny;

3) tabeli obliczenia zasobów złoża kopaliny;

4) zestawienia współrzędnych płaskich prostokątnych w państwowym systemie odniesień przestrzennych:

a) punktów załamania granic obszaru dokumentowanego,

b) wykonanych otworów wiertniczych.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. (poz. 1712)

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin (Dz. U. Nr 136, poz. 1151 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 736), które na podstawie art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.