ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1464) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wysokość stawki opłaty rejestrowej oraz wysokość stawki opłaty rocznej.

2. Wysokość stawek, o których mowa w ust. 1, jest określona w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. Nr 17, poz. 139).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).