ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie

Na podstawie art. 47 ust. 12 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem;

2) warunki, sposób i tryb udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie;

3) metody szacowania wartości informacji geologicznej udostępnianej za wynagrodzeniem;

4) wzory wniosków o korzystanie z informacji geologicznej.

§ 2. 1. Rozporządzenie prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem następuje na wniosek podmiotu ubiegającego się o korzystanie z tej informacji.

2. Wniosek składa się do właściwego organu lub jednostki organizacyjnej, o których mowa w art. 47 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej „ustawą”.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Do wniosku dołącza się:

1) wycenę informacji geologicznej, wykonaną z uwzględnieniem celu korzystania oraz rodzaju i formy informacji geologicznej;

2) aktualny wypis z właściwego rejestru przedsiębiorców lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej.

5. W przypadku gdy informacja geologiczna jest zawarta w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny stanowiącego część składową nieruchomości gruntowej, oprócz dokumentów określonych w ust. 4, do wniosku dołącza się kopię mapy z ewidencji gruntów i budynków z naniesionymi granicami złoża.

6. Wniosek podlega sprawdzeniu przez organ lub jednostkę, o których mowa w ust. 2, pod względem formalnym i merytorycznym.

7. Organ lub jednostka, o których mowa w ust. 2, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w przypadku stwierdzenia istotnych uchybień formalnych lub merytorycznych.

8. W przypadku gdy korzystanie z informacji geologicznej następuje w celu, dla którego jest wymagane uzyskanie koncesji, wniosek podlega zaopiniowaniu przez właściwy organ koncesyjny.

9. Organ lub jednostka, o których mowa w ust. 2, odmawia rozporządzenia prawem do informacji geologicznej w przypadku stwierdzenia, iż w zakresie objętym wnioskiem informacja geologiczna została obciążona wyłącznym prawem na rzecz innego podmiotu.

10. Rozporządzanie prawem do informacji geologicznej następuje w formie pisemnej.

11. Treść i zakres nabywanego prawa do informacji geologicznej określa umowa.

§ 3. 1. Wniosek o udostępnienie informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie zainteresowany podmiot składa w dwóch egzemplarzach do właściwego organu lub jednostki, o których mowa w art. 47 ust. 10 i 11 ustawy.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wniosek podlega sprawdzeniu przez organ lub jednostkę, o których mowa w ust. 1, pod względem formalnym i merytorycznym.

4. Organ lub jednostka, o których mowa w ust. 1, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w przypadku stwierdzenia istotnych uchybień formalnych lub merytorycznych.

5. Organ lub jednostka, o których mowa w ust. 1, odmawia udostępnienia informacji geologicznej w przypadku stwierdzenia, iż w zakresie objętym wnioskiem informacja geologiczna została obciążona wyłącznym prawem na rzecz innego podmiotu, a także gdy określony we wniosku cel udostępnienia informacji geologicznej jest niezgodny z zakresem określonym w art. 47 ust. 4 ustawy.

6. Akceptacja wniosku, o której mowa w art. 47 ust. 4a ustawy, następuje przez złożenie podpisu organu lub kierownika jednostki, o których mowa w ust. 1.

7. Jeden egzemplarz zaakceptowanego wniosku jest przekazywany wnioskodawcy.

§ 4. 1. Oszacowanie wartości informacji geologicznej udostępnianej za wynagrodzeniem, wymagające posiadania odpowiednich kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi, w zależności od rodzaju, formy i celu wykorzystywania informacji geologicznej, jest dokonywane następującymi metodami:

1) obliczenie kosztu pozyskania informacji geologicznej, wyrażonego w nominalnych cenach z roku jej pozyskania i zrewaloryzowanego do poziomu cen z roku poprzedzającego rok wykonania oszacowania;

2) obliczenie kosztu pozyskania informacji geologicznej, zgodnie z zakresem i technologią prac geologicznych, które posłużyły do jej pozyskania, wyrażonego w cenach stosowanych dla tego typu prac w roku wykonywania oszacowania;

3) obliczenie kosztu pozyskania informacji geologicznej, przy użyciu aktualnie stosowanych technologii prac geologicznych oraz z uwzględnieniem wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne, wyrażonego w cenach stosowanych dla tego typu prac w roku wykonywania oszacowania;

4) obliczenie zryczałtowanej wartości informacji geologicznej.

2. Do kosztów pozyskania informacji geologicznej wlicza się nakłady poniesione na:

1) projektowanie prac geologicznych;

2) wykonywanie prac geologicznych;

3) przedstawienie wyników prac geologicznych.

3. Rewaloryzacji kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się z zastosowaniem średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

4. Przy szacowaniu wartości informacji geologicznej metodami określonymi w ust. 1 pkt 1 i 2 przedstawia się omówienie historii badań i eksploatacji złoża oraz wykaz materiałów archiwalnych wykorzystanych do wykonania oszacowania. W przypadku gdy informacja geologiczna jest zawarta w więcej niż jednym dokumencie geologicznym, oszacowania jej wartości dokonuje się osobno dla każdego dokumentu geologicznego.

5. Przy szacowaniu wartości informacji geologicznej metodą określoną w ust. 1 pkt 3 przedstawia się uzasadnienie rodzaju i liczby projektowanych prac geologicznych oraz wskazuje ich lokalizację na załączniku graficznym. W przypadku gdy informacja geologiczna dotyczy złoża kopaliny, uwzględnia się stan zagospodarowania tego złoża.

6. Przy szacowaniu wartości oznaczonej części informacji geologicznej określa się sposób dokonania takiego oznaczenia oraz przedstawia dokumenty umożliwiające jego weryfikację.

§ 5. 1. Wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej, zawartej w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny lub dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby wód podziemnych, wykorzystywanej w celu wydobywania kopaliny ze złoża, ustala się na podstawie oszacowania wykonanego jedną z metod określonych w § 4 ust. 1 pkt 1—3.

2. Wartość informacji geologicznej oszacowana metodami określonymi w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 podlega obniżeniu z tytułu okresu, jaki upłynął od roku wykonania prac geologicznych, o 2 % za każdy rok.

2a. Wartość informacji geologicznej oszacowana metodami określonymi w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, po uwzględnieniu obniżki, o której mowa w ust. 2, podlega obniżeniu z tytułu kategorii rozpoznania złoża kopaliny, którego informacja dotyczy, o:

1) 10 % — dla dokumentacji geologicznych złóż kopalin stałych oraz złóż węglowodorów rozpoznanych w kategorii B;

2) 20 % — dla dokumentacji geologicznych złóż kopalin stałych rozpoznanych w kategorii C.,;

3) 30 % — dla dokumentacji geologicznych złóż kopalin stałych rozpoznanych w kategorii C2 oraz złóż węglowodorów rozpoznanych w kategorii C;

4) 40 % — dla kart rejestracyjnych złóż sporządzonych przed dniem 2 września 1994 r. i dokumentacji uproszczonych.

2b. Wartość informacji geologicznej oszacowana metodami określonymi w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, po uwzględnieniu obniżek, o których mowa w ust. 2 i 2a, podlega obniżeniu z tytułu ubytku zasobów bilansowych złoża — proporcjonalnie do ubytku, jaki nastąpił od czasu zatwierdzenia lub przyjęcia dokumentacji geologicznej, do ostatniego dnia roku poprzedzającego rok wykonania oszacowania, z uwzględnieniem zmian w zasobach złoża wynikających z zatwierdzenia lub przyjęcia kolejnych dokumentacji geologicznych. Przy szacowaniu wartości informacji geologicznej dotyczącej oznaczonej części złoża podstawą do obniżenia wartości informacji geologicznej jest ubytek zasobów, jaki nastąpił w części złoża, której dotyczy informacja geologiczna objęta wyceną.

2c. Wartość informacji geologicznej oszacowana metodą określoną w § 4 ust. 1 pkt 3 podlega obniżeniu z tytułu okresu, jaki upłynął od roku wykonania prac geologicznych, o 2 % za każdy rok.

3. W przypadku oszacowania wartości informacji geologicznej przy użyciu więcej niż jednej z metod, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1—3, jako podstawę do ustalenia wartości wynagrodzenia stosuje się wynik najniższej z otrzymanych wycen.

4. Wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej, wykorzystywanej w celu wydobywania wód leczniczych, stanowi 10 % wartości obliczonej zgodnie z ust. 1—3.

4a. Wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej, wykorzystywanej w celu wydobywania wód termalnych, stanowi 5 % wartości obliczonej zgodnie z ust. 1—3, z tym że w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wynagrodzenie to wynosi 1 % wartości obliczonej zgodnie z ust. 1—3. 

4b. Wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej, dotyczącej niezagospodarowanych złóż niskometanowego gazu ziemnego, stanowi 50 % wartości obliczonej zgodnie z ust. 1—3. 

4c. Niezagospodarowane złoża niskometanowego gazu ziemnego, o których mowa w ust. 4b, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

5. Wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej, wykorzystywanej w celu udokumentowania zasobów i wydobywania metanu z węgla kamiennego, stanowi 10 % wartości obliczonej zgodnie z ust. 1—3.

6. Wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej w okresie poprzedzającym uzyskanie koncesji stanowi 10 % wartości obliczonej zgodnie z ust. 1—5.

§ 6. 1. Wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej, zawartej w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, wykorzystywanej w innym celu niż wydobywanie kopaliny ze złoża, ustala się na podstawie oszacowania wykonanego metodą określoną w § 4 ust. 1 pkt 4.

2. Oszacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej dokonuje się na podstawie powierzchni obszaru złoża kopaliny lub jego oznaczonej części oraz liczby otworów wiertniczych znajdujących się na tym obszarze, bez względu na ich głębokość oraz średnicę, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:

1) za 1 ha obszaru złoża kopaliny pospolitej — 20 zł oraz 100 zł za każdy otwór wiertniczy zlokalizowany w obszarze złoża objętym wnioskiem,

2) za 1 ha obszaru złoża kopaliny podstawowej — 50 zł oraz 200 zł za każdy otwór wiertniczy zlokalizowany w obszarze złoża objętym wnioskiem

— przy czym każdy rozpoczęty hektar obszaru złoża liczy się jako cały.

3. Do ustalenia wynagrodzenia za korzystanie z informacji geologicznej zawartej w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny w celu dokumentowania złoża w wyższej kategorii rozpoznania, poszerzenia granic złoża, wyodrębnienia z jego granic części złoża jako odrębnego złoża, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, przepis § 5 stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1. Wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej, zawartej w dokumentacji hydrogeologicznej, wykorzystywanej w innym celu niż wydobywanie kopaliny ze złoża, ustala się na podstawie oszacowania wykonanego metodą określoną w § 4 ust. 1 pkt 4.

2. Oszacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej dokonuje się na podstawie rodzaju dokumentacji hydrogeologicznej oraz liczby i głębokości otworów wiertniczych, bez względu na ich średnicę, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:

1) dla informacji geologicznej zawartej w dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych, solanek, wód leczniczych i termalnych:

a) za każdy otwór wiertniczy o głębokości nie większej niż 100 m — 300 zł,

b) za każdy otwór wiertniczy o głębokości większej niż 100 m i nie większej niż 1 000 m — 300 zł plus 10 zł za każdy metr poniżej 100 m,

c) za każdy otwór wiertniczy o głębokości większej niż 1 000 m — 9 300 zł plus 5 zł za każdy metr poniżej 1 000 m;

2) dla informacji geologicznej zawartej w dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne — 300 zł;

3) dla informacji geologicznej zawartej w dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne — 300 zł.

§ 8. 1. Wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej, zawartej w dokumentacji geologiczno--inżynierskiej, ustala się na podstawie oszacowania wykonanego metodą określoną w § 4 ust.1 pkt 4.

2. Oszacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej dokonuje się na podstawie liczby otworów, bez względu na ich głębokość oraz średnicę, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:

1) za każdy otwór, przy liczbie do 20 otworów zawartych w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej — 10 zł;

2) za każdy otwór, przy liczbie ponad 20 otworów zawartych w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej — 200 zł plus 5 zł za każdy otwór powyżej 20. otworu.

§ 8a. 1. Wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej, zawartej w dokumentacji geologicznej innej niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna lub geologiczno-inżynierska oraz wynikach innych prac geologicznych, wykorzystywanej w innym celu niż wydobywanie kopaliny ze złoża, ustala się na podstawie oszacowania wykonanego metodą określoną w § 4 ust. 1 pkt 4. 

2. Oszacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej dokonuje się na podstawie ilości profili otworów wiertniczych lub wyników badań wskazanych we wniosku, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:

1) za każdy profil, przy liczbie do 50 profili—10 zł;

2) za każdy profil, przy liczbie ponad 50 profili — 500 zł plus 5 zł za każdy profil powyżej 50 profili;

3) za każdy wynik badań, przy liczbie do 50 wyników — 10 zł;

4) za każdy wynik badań, przy liczbie ponad 50 wyników — 500 zł plus 5 zł za każdy wynik powyżej 50 wyników.

§ 8b. Do ustalenia wynagrodzenia za korzystanie z informacji geologicznej zgromadzonej w bazach danych geologicznych przepisy § 6—8a stosuje się odpowiednio.

§ 9. 1. Wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej, zawartej w wynikach prac geofizycznych innych niż dokumentacja geologiczna, ustala się na podstawie oszacowania wykonanego metodą określoną w § 4 ust. 1 pkt 4.

2. Oszacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej dokonuje się na podstawie liczby, rodzaju oraz okresu wykonania prac geofizycznych, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:

1) za 1 km2 sejsmiki trójwymiarowej (typu 3D) — 25 000 zł;

2) za 1 km sejsmiki dwuwymiarowej (typu 2D) — 6 000 zł;

3) za 1 km tomografii elektrooporowej — 2 500 zł;

4) za 1 km profilowania elektrooporowego — 750 zł;

5) za 1 km metody radarowej — 500 zł;

6) za 1 km konduktometrii — 100 zł;

7) za 1 m.b. geofizyki wiertniczej — 20 zł;

8) za 1 km magnetotelurycznego profilowania ciągłego — 2 500 zł;

9) za sondowanie magnetotelluryczne — 2 000 zł;

10) za sondowanie elektrooporowe do głębokości 500 m — 75 zł;

11) za sondowanie elektrooporowe poniżej głębokości 500 m — 150 zł;

12) za próbkę profilowania cieplnego — 200 zł;

13) za 1 punkt badań grawimetrycznych — 30 zł;

14) za 1 punkt badań magnetycznych — 8 zł.

3. Wynagrodzenie za korzystanie z wyników badań geofizycznych podlega obniżeniu z tytułu okresu, jaki upłynął od roku wykonania prac geofizycznych, o 3 % za każdy rok.

§ 10. 1. Wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej, zawartej w próbkach geologicznych trwałego przechowywania, ustala się na podstawie oszacowania wykonanego metodą określoną w § 4 ust.1 pkt 4.

2. Oszacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej dokonuje się na podstawie liczby, rodzaju oraz wielkości próbki, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:

1) za próbkę z rdzenia jednolitego, stanowiącą 1 cm długości 1/4 średnicy rdzenia:

a) uzyskanego z głębokości do 500 m — 40 zł,

b) uzyskanego z głębokości 501 m —1000 m

— 80 zł,

c) uzyskanego z głębokości 1001 m — 2 000 m

— 120 zł,

d) uzyskanego z głębokości powyżej 2 001 m

— 160 zł;

2) za próbkę z rdzenia rozdrobnionego oraz próbkę zwiercin, odpowiadającą 1 cm długości 1/4 średnicy rdzenia — 25 % ceny odpowiedniej próbki z rdzenia jednolitego.

3. Wynagrodzenie za korzystanie z próbek trwałego przechowywania w celu wykonywania opracowania naukowego lub opracowania finansowanego ze środków publicznych wynosi 10 % wynagrodzenia określonego w ust. 2.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2005 r. (poz. 982)

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 758.