ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się:

1) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania zawodów:

a) dozymetrysty reaktora badawczego,

b) inspektora dozoru jądrowego,

c) inspektora ochrony radiologicznej, z wyjątkiem inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nieno-wotworowych,

d) kierownika reaktora badawczego,

e) kierownika składowiska odpadów promieniotwórczych,

f) kierownika zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych,

g) kierownika zmiany reaktora badawczego,

h) operatora akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii, i) operatora akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne, z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów na przejściach granicznych,

j) operatora akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów na przejściach granicznych,

k) operatora przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego,

l) operatora reaktora badawczego,

m) operatora urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi,

n) specjalisty do spraw ewidencji materiałów jądrowych,

o) starszego dozymetrysty reaktora badawczego,

p) zastępcy dyrektora do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej posiadającej badawczy reaktor jądrowy;

2) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania zawodów:

a) inżyniera leśnictwa,

b) technika leśnika,

c) operatora maszyn leśnych.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505.

3) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 97, poz. 890), zachowane w mocy na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 2003 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 892 i Nr 96, poz. 959).