ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego dla wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz dla prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania numeru rejestrowego nadawanego:

1) wprowadzającemu baterie lub akumulatory;

2) prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

§ 2. 1. Numer rejestrowy, o którym mowa w § 1, składa się z:

1) litery E;

2) liczby składającej się z 7 cyfr arabskich stanowiącej kolejną liczbę w rejestrze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666);

3) liter:

a) BW — w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory.

b) BP — w przypadku prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,

c) BWP — w przypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory, który jednocześnie jest prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

2. W przypadku zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w jednym z zakresów, o których mowa w § 1, w numerze rejestrowym skreśla się odpowiednią literę symbolizującą tę działalność.

§ 3. W przypadku gdy wprowadzający baterie lub akumulatory oraz prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów są wpisani do rejestru, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, numer rejestrowy ustala się zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego (Dz. U. Nr 92, poz. 760).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 r.


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).