ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych

Na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące minimalne warunki utrzymywania poszczególnych gatunków lub grup zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych:

1) wyposażenie w budowle i urządzenia techniczne;

2) przestrzenne;

3) sanitarne, podawania karmy i dostępu do wody.

§ 2. 1. Zwierzętom zapewnia się minimalne warunki utrzymywania stosownie do potrzeb biologii danego gatunku, wieku, rasy, płci i stanu fizjologicznego.

2. Zwierzęta stosownie do potrzeb biologii utrzymuje się w warunkach:

1) uwzględniających ich zachowania;

2) zapewniających:

a) eliminację sąsiedztwa gatunków tworzących układ drapieżnik – ofiara,

b) separację samców od samic nieprzeznaczonych do reprodukcji w okresie ich rui,

c) separację ciężarnych samic lub samicy z młodymi od pozostałych osobników,

d) separację osobników agresywnych,

e) separację osobników chorych lub podejrzanych o zakażenie;

3) zapewniających swobodę ruchu;

4) zapewniających wypoczynek w czasie zgodnym z ich aktywnością życiową;

5) niezagrażających bezpieczeństwu ludzi i innych zwierząt;

6) nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz niepowodujących urazów i uszkodzeń ciała lub cierpień.

§ 3. 1. W miejscach utrzymywania zwierząt zapewnia się możliwość ochrony przed oddziaływaniem stresogennych czynników zewnętrznych.

2. Zwierząt nie utrzymuje się w mogącym wywołać stres sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu kołowego lub pieszego, obiektów przemysłowych lub gospodarczych, agregatów prądotwórczych oraz stacji transformatorowych.

§ 4. Minimalne warunki, o których mowa w § 1 pkt 1, obejmują:

1) urządzenia i wyposażenie miejsc przebywania umożliwiających wszystkie zachowania życiowe i socjalne zwierząt, w tym możliwość ukrycia się i wypoczynku;

2) utrzymywanie temperatury otoczenia zwierzęcia, wilgotności powietrza, wentylacji, oświetlenia światłem dziennym lub sztucznym, wynikające z potrzeb biologii danego gatunku, wieku, rasy, płci i stanu fizjologicznego;

3) pomieszczenia i ich wyposażenie wykonane z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz umożliwiające dokładne czyszczenie i dezynfekcję;

4) urządzenia do karmienia i pojenia zwierząt oraz inne elementy wyposażenia, do których zwierzęta mają bezpośredni dostęp, wykonane w sposób zapobiegający uszkodzeniom ciała zwierząt;

5) elementy wyposażenia technicznego, oświetlenie, ogrzewanie, wentylację, kanalizację, instalację wodną, umieszczone poza dostępem zwierząt albo zabezpieczone przed uszkodzeniem przez zwierzęta;

6) urządzenia do filtrowania i napowietrzania wody w akwariach i basenach wyposażone dodatkowo w zastępczy system urządzeń awaryjnych;

7) baseny, mokre i suche fosy, konstruowane tak, aby umożliwiały zwierzętom bezpieczne ich opuszczanie;

8) urządzenia do odłowu zwierząt zapewniające szybkie i bezurazowe schwytanie;

9) ogrodzenia widoczne dla zwierząt szczególnie płochliwych i podatnych na urazy;

10) twarde, równe, stabilne podłoże pomieszczeń, przeciwdziałające poślizgowi, także wówczas, gdy jest wilgotne;

11) zamki, zasuwy i inne urządzenia zabezpieczające przed wydostaniem się zwierząt, zabezpieczone przed bezpośrednim dostępem zwierząt.

§ 5. Minimalne warunki, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmują:

1) utrzymywanie w czystości miejsc przebywania zwierząt i ich wyposażenie;

2) bieżącą obserwację kondycji zwierząt, polegającą na doglądaniu ich przez posiadacza nie mniej niż raz dziennie;

3) okresową dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację pomieszczeń i ich wyposażenia;

4) wyposażenie miejsc przebywania w drenaż lub urządzenia umożliwiające odprowadzanie odchodów i nadmiaru wody;

5) regularne usuwanie zużytej podściółki;

6) regularną kontrolę jakości wody w akwariach i w basenach;

7) całodobowy i nieograniczony dostęp zwierząt do czystej i świeżej wody oraz podawanie karmy w ilości i o zawartości składników odżywczych odpowiednich do wymagań poszczególnych gatunków lub ras, z uwzględnieniem kondycji, wieku, wagi, stanu fizjologicznego, stadium rozwoju, stanu uzębienia osobników;

8) zaspokojenie potrzeb żywieniowych wszystkich osobników w stadzie przez umożliwienie jednoczesnego swobodnego dostępu do karmy i wody;

9) podawanie karmy w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu zwierząt;

10) uwzględnienie naturalnych zachowań zwierząt przy ich karmieniu.

§ 6. Miejsca utrzymywania zwierząt powinny:

1) uniemożliwiać zwierzętom ucieczkę oraz zapewniać bezpieczeństwo ludzi i innych zwierząt;

2) umożliwiać, w razie ewakuacji, szybkie wyprowadzenie zwierząt.

§ 7. Minimalne warunki przestrzenne i niezbędne wyposażenie miejsc utrzymywania poszczególnych ras psa domowego wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych określa załącznik do rozporządzenia.

§ 8. 1. W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu dotyczących minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych mają zastosowanie przepisy:

1) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków dla chowu i hodowli poszczególnych grup zwierząt w ogrodach zoologicznych (Dz. U. Nr 99, poz. 916);

2) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 167, poz. 1629).

2. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do utrzymywania danieli, jeleni europejskich, jenotów, królików, lisów, norek, nutrii, perlić, przepiórek, strusi, szynszyli i tchórzy.

§ 9. Miejsca utrzymywania zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych istniejące w dniu wejścia w życie rozporządzenia zostaną dostosowane do warunków określonych w rozporządzeniu w okresie nie dłuższym niż rok od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 10. Przepis § 8 ust. 1 pkt 2 stosuje się od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).