ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru oraz wzoru wniosku o wykreślenie z rejestru

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o wpis do rejestru dla wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz dla prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;

2) wzór wniosku o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru;

3) sposób przekazywania wniosków, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Wnioski, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, są przekazywane w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817), opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm. 2) ).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2009 r. (poz. 1155)

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.