ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest

Na podstawie art. 163 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia rejestru wyrobów zawierających azbest, zwanego dalej „rejestrem”, w tym:

1) formę i układ rejestru;

2) zawartość rejestru;

3) okres przechowywania rejestru.

§ 2. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm. 3) ), zwanego dalej „systemem teleinformatycznym”, i stanowi integralną część bazy azbestowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki dostępnej za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl.

§ 3. Układ rejestru jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. Rejestr zawiera następujące informacje:

1) informacje ogólne:

a) rok, którego dotyczą informacje,

b) identyfikator województwa, powiatu i gminy zgodny z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2), zwanym dalej „rejestrem TERYT”,

c) rodzaj gminy;

2) informacje dotyczące wyrobu zawierającego azbest:

a) miejscowość, w której wyrób jest zlokalizowany,

b) ulica, jeżeli istnieje,

c) numer domu, jeżeli istnieje,

d) numer działki ewidencyjnej,

e) obręb ewidencyjny,

f) rodzaj zabudowy,

g) nazwa miejsca, urządzenia lub instalacji,

h) nazwa i rodzaj wyrobu,

i) przewidywany termin usunięcia wyrobów,

j) ilość posiadanych wyrobów,

k) ilość odpadów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia,

l) stopień pilności,

m) nazwa i numer dokumentu, na którym jest oznaczone miejsce występowania wyrobu,

n) data ostatniej aktualizacji dokumentu;

3) informacje dotyczące wykorzystującego wyroby zawierające azbest:

a) nazwa,

b) miejscowość,

c) ulica,

d) numer domu,

e) numer lokalu, jeżeli istnieje,

f) kod pocztowy,

g) telefon, jeżeli podano,

h) e-mail, jeżeli podano;

4) informacje dotyczące wprowadzania i zmian informacji:

a) data wprowadzenia informacji,

b) data ostatniej zmiany informacji,

c) imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu do rejestru.

§ 5. 1. System teleinformatyczny umożliwia gromadzenie i przetwarzanie informacji na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz graficzne przedstawienie tych informacji, w szczególności dokonanie:

1) wizualizacji informacji na mapie gminy, powiatu, województwa i kraju;

2) analiz porównawczych informacji w wybranym okresie, na wskazanym terenie.

2. System teleinformatyczny umożliwia także:

1) aktualizację informacji dotyczących województw, powiatów, gmin, miejscowości i ulic zgodnie z rejestrem TERYT;

2) rejestrowanie dat oraz danych osób wprowadzających informacje do rejestru;

3) zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych w nim informacji;

4) ochronę informacji, w szczególności przed ich usunięciem lub zniekształceniem.

§ 6. Rejestr przechowuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341, z 2012 r. poz. 460, 951,1342 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.