ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu szkolenia podstawowego dla funkcjonariuszy Straży Parku oraz trybu powoływania komisji egzaminacyjnej

Na podstawie art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zakres szkolenia podstawowego dla funkcjonariuszy Straży Parku określa „Program szkolenia podstawowego dla funkcjonariuszy Straży Parku”, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Minister właściwy do spraw środowiska powołuje komisję egzaminacyjną spośród wykładowców przeprowadzających szkolenie z zakresu wiedzy i umiejętności określonych w Programie, w skład której wchodzą:

1) przewodniczący;

2) sekretarz;

3) pozostali członkowie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. (poz. 34)

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY PARKU1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).