ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i trybu współpracy Straży Parku z Policją oraz zakresu działań Straży Parku podlegających kontroli Policji i sposobu sprawowania tej kontroli

Na podstawie art. 108 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

§ 1. Straż Parku współpracuje z Policją w zakresie zwalczania przestępstw i wykroczeń popełnianych w parkach narodowych przeciwko ochronie przyrody oraz w zakresie zadań związanych z ochroną mienia.

§ 2. W zakresie, o którym mowa w § 1, komendanci Straży Parków współpracują z właściwymi miejscowo komendantami wojewódzkimi, powiatowymi (miejskimi) oraz komendantami komisariatów Policji.

§ 3. Współpraca Straży Parku z Policją w zakresie, o którym mowa w § 1, odbywa się przez wzajemne udzielanie pomocy.

§ 4. Wzajemne udzielanie pomocy, o której mowa w § 3, polega na:

1) pomocy dla Straży Parku ze strony Policji:

a) w szkoleniu podstawowym funkcjonariuszy Straży Parku,

b) w przypadkach związanych z odmową wylegitymowania się sprawcy, zabezpieczaniu przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia,

c) w przeszukiwaniu pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

d) w zatrzymywaniu i dokonywaniu kontroli środków transportu w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;

2) pomocy dla organów Policji ze strony Straży Parku w zakresie:

a) ustalenia tożsamości osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa i wykroczenia, poszukiwanych przez Policję i przebywających na obszarze parku narodowego,

b) zabezpieczania śladów przestępstw lub wykroczeń popełnionych w parkach narodowych,

c) prowadzonego przez Policję postępowania przygotowawczego, jeżeli przedmiotem kradzieży było mienie pochodzące z obszaru parku narodowego.

§ 5. 1. Zakres działań Straży Parku podlegający kontroli Policji obejmuje:

1) zatrzymywanie i dokonywanie kontroli środków transportu w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądanie zawartości bagaży;

2) przeszukiwanie pomieszczeń i innych miejsc;

3) zabezpieczanie jako dowodów rzeczowych, za pokwitowaniem, przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia, a także narzędzi i środków służących do ich popełnienia;

4) kontrolę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze parku narodowego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody.

2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, Policja przeprowadza, badając zgodność działań Straży Parku z przepisami prawa, podejmowanych w zakresie:

1) dokumentacji uzasadniających podjęcie stosownych działań, o których mowa w ust. 1;

2) dokumentacji przeprowadzonych działań, o których mowa w ust. 1;

3) postępowania Straży Parku z zabezpieczonymi dowodami rzeczowymi pochodzącymi z dokonanych przestępstw lub wykroczeń.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie funkcjonowania Straży Parku w parkach narodowych (Dz. U. Nr 30, poz. 138), które zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) w zakresie uregulowanym w § 4–7 traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.