ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie warunków hodowli i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki hodowli i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt, w tym:

1) niezbędne pomieszczenia i wyposażenie w urządzenia techniczne miejsc przebywania zwierząt poszczególnych gatunków lub grup gatunków;

2) minimalne warunki przestrzenne dla hodowli i utrzymywania zwierząt poszczególnych gatunków lub grup gatunków;

3) niezbędne warunki do prowadzenia reprodukcji zwierząt poszczególnych gatunków lub grup gatunków.

§ 2. 1. Niezbędne pomieszczenia i wyposażenie w urządzenia techniczne miejsc przebywania zwierząt poszczególnych gatunków lub grup gatunków stanowią następujące pomieszczenia:

1) pomieszczenia podstawowe;

2) pomieszczenia i urządzenia dodatkowe.

2. Pomieszczenie podstawowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi:

1) akwarium;

2) akwaterrarium;

3) basen;

4) klatka;

5) kotnik;

6) terrarium;

7) woliera;

8) insektarium;

9) wybieg.

3. Pomieszczenie lub urządzenie dodatkowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi pomieszczenie przeznaczone do:

1) opieki weterynaryjnej zwierząt;

2) reprodukcji, hodowli i przetrzymywania zwierząt poza obszarem ekspozycji;

3) przetrzymywania zwierząt w okresie kwarantanny;

4) odchowu młodych osobników;

5) rehabilitacji zwierząt.

§ 3. Pomieszczenia do przetrzymywania zwierząt należy, w zależności od typu pomieszczenia, wyposażyć odpowiednio w urządzenia umożliwiające:

1) wietrzenie;

2) dostosowanie temperatury, wilgotności i oświetlenia do wymogów poszczególnych gatunków, a w indywidualnych przypadkach do potrzeb zwierząt, z uwzględnieniem ciężarnych samic oraz noworodków;

3) ukrycie się zwierząt;

4) utrzymywanie czystości;

5) odprowadzanie nadmiaru wody;

6) regularne usuwanie zużytej podściółki;

7) regularną kontrolę jakości wody w akwariach i basenach;

8) opiekę weterynaryjną;

9) podawanie wody i karmy.

§ 4. Minimalne warunki przestrzenne dla hodowli i utrzymywania zwierząt poszczególnych gatunków lub grup gatunków są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 5. Niezbędne warunki do prowadzenia reprodukcji zwierząt poszczególnych gatunków lub grup gatunków obejmują:

1) odizolowanie od zwiedzających;

2) odizolowanie od innych zwierząt w stadzie lub od samca – w przypadku gatunków, u których samice samodzielnie odchowują młode zwierzęta;

3) umożliwienie odchowu młodych zwierząt w naturalnej grupie socjalnej;

4) przygotowanie miejsca porodu, zniesienia lub wysiadywania jaj, inkubacji ikry lub dostarczenie materiału na budowę tych miejsc, budek lęgowych, skrzynek lęgowych lub pni z dziuplami;

5) przygotowanie schronienia dla zwierząt z młodymi osobnikami.

§ 6. Ogrody zoologiczne istniejące w dniu wejścia w życie rozporządzenia zostaną dostosowane do warunków określonych w rozporządzeniu, w okresie nie dłuższym niż dwa lata od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. (poz. 32)

MINIMALNE WARUNKI PRZESTRZENNE DLA HODOWLI I UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW LUB GRUP GATUNKÓW

CZĘŚĆ 1. SSAKI

(PDF)

CZĘŚĆ 2. PTAKI

(PDF)

CZĘŚĆ 3. GADY

(PDF)

CZĘŚĆ 4. PŁAZY

(PDF)

CZĘŚĆ 5. RYBY I BEZKRĘGOWCE

(PDF)1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków dla chowu i hodowli poszczególnych grup zwierząt w ogrodach zoologicznych (Dz. U. Nr 99, poz. 916), które zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.