ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie charakterystyki odpadów wydobywczych 2)

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   sposób gromadzenia i weryfikacji informacji, na podstawie których sporządza się charakterystykę odpadów wydobywczych;

2)   szczegółowy zakres charakterystyki odpadów wydobywczych.

§ 2. 1. Informacje, na podstawie których sporządza się charakterystykę odpadów wydobywczych, gromadzi się, wykorzystując w pierwszej kolejności istniejące wyniki badań oraz dokumenty, w tym obowiązujące decyzje administracyjne, wyniki badań geologicznych, posiadane dane dotyczące porównywalnych miejsc wydobycia, wykazy odpadów wydobywczych obojętnych programy certyfikacji, europejskie lub krajowe normy dotyczące podobnych materiałów.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, weryfikuje się przez ocenę ich jakości i reprezentatywności, polegającą w szczególności na sprawdzeniu ich aktualności, przydatności i wystarczalności do sporządzenia charakterystyki odpadów wydobywczych.

3. W przypadku gdy z weryfikacji, o której mowa w ust. 2, wynika, że informacje zgromadzone zgodnie z ust. 1 są niewystarczające do sporządzenia charakterystyki odpadów wydobywczych, sporządza się plan pobierania próbek odpadów wydobywczych, zgodnie z normą przenoszącą normę EN 14899.

4. Plan, o którym mowa w ust. 3, sporządza się z uwzględnieniem odpowiednich dostępnych informacji, w tym dotyczących:

1)   celu zbierania danych;

2)   programu badań i wymogów dotyczących pobierania próbek;

3)   sposobu i miejsca pobierania próbek, w tym pobierania próbek z rdzeni wiertniczych, frontu eksploatacyjnego, przenośnika taśmowego, hałdy, stawu osadowego, lub innego odpowiedniego sposobu pobierania próbek;

4)   procedur i zaleceń dotyczących liczby próbek, ich wielkości, masy, opisu i sposobu postępowania z nimi.

5. Próbki odpadów wydobywczych pobiera się zgodnie z planem, o którym mowa w ust. 3.

6. Wyniki badań pobranych próbek odpadów wydobywczych ocenia się pod względem ich wiarygodności i jakości.

7. W przypadku wyników badań dotyczących właściwości geotechnicznych i geochemicznych odpadów wydobywczych ocena, o której mowa w ust. 2 i 6, polega na sprawdzeniu, czy badania te zostały przeprowadzone przez laboratoria, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. 4) ).

§ 3. Szczegółowy zakres charakterystyki odpadów wydobywczych określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2)    Niniejsze rozporządzenie zapewnia wykonanie decyzji Komisji 2009/360/WE z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniającej wymogi techniczne w odniesieniu do charakterystyki odpadów ustanowionej dyrektywą 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (Dz. Urz. UE L 110 z 01.05.2009, str. 48).

3)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145, z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z 2012 r. poz. 1513 oraz z 2013 r. poz. 21.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341, z 2012 r. poz. 460, 951,1342 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21, 139 i 165.