ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów biiansowości złóż kopalin

Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów biiansowości złóż kopalin (Dz. U. Nr 153, poz. 1774) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) tabele 1—6 otrzymują brzmienie:

„Tabela 1


Złoża węgla kamiennego
Lp. Parametr Jednostka Wartość brzeżna
1 Maksymalna głębokość dokumentowania m 1000
2 Minimalna miąższość węgla kamiennego w pokładzie wraz z przerostami o grubości do 30 cm m 1 (0,6)*
3 Minimalna średnia ważona wartość opałowa węgla kamiennego w pokładzie wraz z przerostami MJ/kg 15
4 Maksymalna średnia ważona zawartość siarki całkowitej pokładu węgla kamiennego wraz z przerostami %

2 (>2)*


Tabela 2


Złoża węgla brunatnego
Lp. Parametr Jednostka Wartość brzeżna
1 Maksymalna głębokość spągu złoża m 350
2 Minimalna miąższość węgla brunatnego w pokładzie m 3
3 Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża 12
4 Minimalna średnia ważona wartość opałowa węgla brunatnego w pokładzie wraz z przerostami, przy wilgotności węgla 50 % MJ/kg 6,5
5 Maksymalna średnia ważona zawartość siarki całkowitej pokładu węgla brunatnego wraz z przerostami, przy wilgotności węgla 50 % %

2 (>2)*


Tabela 3


Złoża metanu z węgla kamiennego — jako kopalina główna
Lp. Parametr Jednostka Wartość brzeżna
1 Maksymalna głębokość dokumentowania m 1500
2 Minimalna metanonośność wyznaczająca kontur strefy złożowej m3/t c.s.w. 4,5
3 Minimalna średnia metanonośność m3/t c.s.w. ponad 2,5 (większa od resztkowej)*
4 Minimalna miąższość pokładu węgla kamiennego m 0,6

Tabela 4


Złoża metanu z węgla kamiennego — jako kopalina towarzysząca w eksploatowanych złożach węgla.
odzyskiwana systemem wyprzedzającego odmetanowania z wyrobisk górniczych
Lp. Parametr Jednostka Wartość brzeżna
1 Maksymalna głębokość dokumentowania m do głębokości udokumentowania kopaliny głównej
2 Minimalna metanonośność m3A c.s.w. 4,5
3 Minimalna średnia metanonośność wydzielonej części ztoża m3A c.s.w. większa od resztkowej
4 Minimalna miąższość pokładu węgla kamiennego m 0,1

Tabela 5


Złoża ropy naftowej
Lp. Parametr Jednostka Wartość brzeżna
1 Minimalne pierwotne zasoby geologiczne t

50000 (<50000)*

2 Minimalna średnia wydajność z otworu w konturze złoża t/d 2
3 Minimalny stosunek początkowego ciśnienia złożowego do ciśnienia hydrostatycznego 0,6
4 Maksymalna gęstość ropy naftowej g/cm3 0,9


Tabela 6


Złoża gazu ziemnego
Lp. Parametr Jednostka Wartość brzeżna
1 Minimalne pierwotne zasoby geologiczne min m3

60 (<60)*

2 Minimalna średnia wydajność z otworu w konturze złoża m3/d 3000
3 Minimalna zawartość węglowodorów % obj. 30
4 Maksymalna zawartość rtęci ug/m3

40”


2) tabele 13—15 otrzymują brzmienie:

Tabela 13


Złoża rud miedzi (pokładowe stratoidalne)
Lp. Parametr Jednostka Wartość brzeżna
1 Maksymalna głębokość spągu ztoża m 1250 (1500)*
2 Minimalna zawartość miedzi (Cu) w próbce konturującej złoże % 0,7
3 Minimalna średnia ważona zawartość ekwiwalentna miedzi (Cu) z uwzględnieniem zawartości srebra (Ag) w profilu ztoża wraz z przerostami Cue = (%Cu) + 0,01 (g/t Ag) % 0,7
4 Minimalna zasobność ztoża (Cue) kg/m2 50 (35)*

Tabela 14


Złoża rud molibdenowo-wolframowo-miedziowych (porfirowe)
Lp. Parametr Jednostka Wartość brzeżna
1 Maksymalna głębokość dokumentowania złoża m 1000 (1200)*
2 Minimalna zawartość ekwiwalentna molibdenu (Mo) z uwzględnieniem zawartości wolframu (W) i miedzi (Cu) w próbce konturującej interwał rudy Moe = (%Mo) + 1,5 (%W) + 0,2 (%Cu) % 0,1
3 Minimalna średnia ważona zawartość ekwiwalentna
molibdenu Moe w profilu wydzielonej części (bloku) złoża % 0,1
4 Minimalna zasobność wydzielonej części (bloku) złoża (Moe) m% 0,3(0,15)*

Tabela 15


Złoża rud cynku i ołowiu
Lp. Parametr Jednostka Wartość brzeżna
1 Maksymalna głębokość spągu złoża m 500
2 Minimalna zawartość cynku i ołowiu (Zn+Pb) w próbce konturującej złoże % 2
3 Minimalna średnia ważona zawartość cynku i ołowiu (Zn+Pb) w profilu złoża wraz z przerostami % 2
4 Maksymalny stopień utlenienia rudy %

35 (>35)*

5 Minimalna zasobność złoża (Zn+Pb) m%

7(5)*


3) tabele 36 i 37 otrzymują brzmienie:

Tabela 36


Złoża piasków kwarcowych
Lp. Parametr Jednostka Wartość brzeżna
1 Minimalna miąższość złoża m 2
2 Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża 0,5
3 Maksymalna zawartość pyłów mineralnych % 5
4 Minimalna zawartość ziarn kwarcu % 90

Tabela 37


Złoża żwirowe, żwirowo-piaskowe i piaskowo-żwirowe
Lp. Parametr Jednostka Wartość brzeżna
1 Minimalna miąższość złoża m 2
2 Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża 1,0
3 Maksymalna zawartość pyłów mineralnych %

15


4) tabele 44 i 45 otrzymują brzmienie:

Tabela 44


Złoża kopalin skalnych budowlanych nieblocznych
Lp. Parametr Jednostka Wartość brzeżna
1 Maksymalna głębokość dokumentowania m do głębokości możliwej eksploatacji
2 Maksymalna grubość nadkładu m 15
3 Maksymainy stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża 0,3
4 Maksymalny udział skał niespełniających wymagań jakościo-
wych w profilu złoża % 20
5 Maksymalna zawartość CaCO3 w wapieniach % 90

Tabela 45


Złoża kopalin skalnych drogowych
Lp. Parametr Jednostka Wartość brzeżna
1 Maksymalna głębokość dokumentowania m do głębokości

możliwej eksploatacji

2 Maksymalna grubość nadkładu m 15
3 Maksymalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża 0,3
4 Minimalna średnia wytrzymałość na ściskanie w stanie po-
wietrznosuchym MPa 80
5 Maksymalna zawartość CaCO3 w wapieniach % 90
6 Maksymalna ścieralność w bębnie Los Angeles % 35
7 Maksymalny udział w profilu złoża przerostów niespełniających
wymagań jakościowych % obj.

30


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 758.