ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin

Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin sporządzane w ramach prowadzonej ewidencji zasobów złóż, za okres sprawozdawczy, o którym mowa w art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, powinny zawierać:

1) część tekstową, składającą się z:

a) części tabelarycznej zawierającej zestawienie zasobów złoża według stanu na dzień 31 grudnia danego roku, po uwzględnieniu zmian wynikających z eksploatacji złoża, dokładniejszego rozpoznania złoża, przeklasyfikowania zasobów złoża, zmian granic złoża lub jego podziału, w tym ilości wydobytej kopaliny i strat, wyrażonej w jednostce miary (j.m.) przyjętej w załączniku do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze.

b) części opisowej zawierającej uzasadnienie powstałych zmian w zasobach złoża, ich klasyfikacji oraz strat;

2) kopię mapy obliczenia zasobów złoża, stanowiącą część dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z naniesionymi zmianami w blokach obliczeniowych;

3) odpis decyzji organu koncesyjnego, wyrażającej zgodę na przeklasyfikowanie zasobów złoża, o której mowa w art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze.

2. Przedsiębiorca sporządzający operat ewidencyjny dla złoża kopaliny pospolitej, z którego wydobycie w roku kalendarzowym nie przekracza 20 000 m3 kopaliny, sporządza co trzy lata kopię mapy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, po wykonaniu obmiaru wyrobiska.

§ 2. Operaty ewidencyjne sporządza się z zachowaniem numeracji i oznaczeń poszczególnych parcel lub bloków obliczeniowych, których użyto w dokumentacji geologicznej i projekcie zagospodarowania złoża.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin (Dz. U. Nr 153, poz. 1775).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 758.