ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych

Na podstawie art. 107 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stanowiska pracowników Służb Parków Krajobrazowych:

1) dyrektor zespołu parków krajobrazowych;

2) dyrektor parku krajobrazowego;

3) zastępca dyrektora zespołu parków krajobrazowych;

4) zastępca dyrektora parku krajobrazowego;

5) główny księgowy zespołu parków krajobrazowych;

6) główny księgowy parku krajobrazowego;

7) kustosz;

8) kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego;

9) kierownik zespołu do spraw ochrony przyrody;

10) kierownik zespołu do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych;

11) kierownik zespołu do spraw ochrony środowiska;

12) kierownik zespołu do spraw edukacji;

13) kierownik zespołu do spraw turystyki i rekreacji;

14) główny specjalista do spraw ochrony przyrody;

15) główny specjalista do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych;

16) główny specjalista do spraw ochrony środowiska;

17) główny specjalista do spraw edukacji;

18) główny specjalista do spraw turystyki i rekreacji;

19) starszy specjalista do spraw ochrony przyrody;

20) starszy specjalista do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych;

21) starszy specjalista do spraw ochrony środowiska;

22) starszy specjalista do spraw edukacji;

23) starszy specjalista do spraw turystyki i rekreacji;

24) specjalista do spraw ochrony przyrody;

25) specjalista do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych;

26) specjalista do spraw ochrony środowiska;

27) specjalista do spraw edukacji;

28) specjalista do spraw turystyki i rekreacji;

29) starszy strażnik;

30) strażnik.

§ 2. Wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych, są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Pracownik Służby Parku Krajobrazowego, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2)  Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2001 r. w sprawie określenia stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników Służby Parków Krajobrazowych (Dz. U. Nr 101, poz. 1107), zachowane w mocy na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).