ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku 2)

Na podstawie art. 38a ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób sporządzania profilu wody w kąpielisku;

2) szczegółowy zakres informacji zawartych w profilu wody w kąpielisku i sposób ich przedstawiania;

3) sposób i tryb dokonywania aktualizacji profilu wody w kąpielisku.

§ 2. 1. Organizator kąpieliska sporządza profil wody w kąpielisku na podstawie danych uzyskanych w szczególności od:

1) organów Inspekcji Ochrony Środowiska;

2) organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

3) dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej;

4) dyrektorów urzędów morskich.

2. Na wniosek organizatora kąpieliska organ, o którym mowa w ust. 1, udostępnia informacje, które mogą być wykorzystane przy sporządzaniu przez organizatora kąpieliska profilu wody w kąpielisku, w zakresie swojej właściwości.

3. Profil wody w kąpielisku może obejmować pojedyncze kąpielisko lub większą ilość sąsiadujących kąpielisk.

4. Sporządzenie profilu wody w kąpielisku dla większej ilości sąsiadujących kąpielisk jest możliwe, jeśli uzyskały one takie same oceny za poprzednie cztery lata oraz posiadają profile wody w kąpielisku, z których wszystkie wskazują na wspólne czynniki ryzyka lub ich brak.

§ 3. 1. Profil wody w kąpielisku powinien zawierać szczegółowe informacje o:

1) lokalizacji kąpieliska;

2) lokalizacji punktu lub punktów kontroli jakości wód w kąpielisku;

3) cechach fizycznych, geograficznych i hydrologicznych wody w kąpielisku oraz innych wód powierzchniowych znajdujących się w zlewni kąpieliska, które mogłyby być źródłem zanieczyszczeń;

4) identyfikacji oraz ocenie przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się, a w przypadku istnienia ryzyka krótkotrwałych zanieczyszczeń, również o:

a) przewidywanym charakterze, częstotliwości oraz czasie trwania spodziewanego krótkotrwałego zanieczyszczenia,

b) szczegółach wszelkich pozostałych przyczyn zanieczyszczeń, łącznie z podjętymi środkami zarządzania oraz harmonogramem eliminacji tych przyczyn,

c) środkach zarządzania podjętych w przypadkach występowania zanieczyszczenia krótkotrwałego, wraz z określeniem podmiotów odpowiedzialnych za podjęcie takich działań i szczegółów dotyczących kontaktu z nimi;

5) ocenie możliwości rozmnożenia sinic;

6) ocenie możliwości rozmnożenia makroalg lub fitoplanktonu.

2. Szczegółowe informacje zawarte w profilu wody w kąpielisku przedstawia się w postaci tabelarycznej w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej w postaci pliku .doc lub .pdf, a także w formie map w skali od 1:500 do 1:10 000 w postaci wydruku lub map w wersji elektronicznej, sporządzanych w postaci warstw Systemu Informacji Geograficznej (Geographic Information System — GIS), przedstawiających położenie kąpieliska lub grupy kąpielisk, zasięg kąpieliska lub grupy kąpielisk oraz informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4. 4)

3. Na mapach, o których mowa w ust. 2, przedstawia się również cechy fizyczne, geograficzne i hydrologiczne wód powierzchniowych znajdujących się w zlewni kąpieliska, które mogłyby być źródłem zanieczyszczeń.

4. Wzór tabeli, o której mowa w ust. 2, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

5. Informacje inne niż określone we wzorze tabeli, o której mowa w ust. 2, mogą być dołączone do profilu wody w kąpielisku w formie załączników.

§ 4. 1. Aktualizację profilu wody w kąpielisku sporządza organizator kąpieliska przed rozpoczęciem następnego sezonu kąpielowego, na podstawie danych uzyskanych w szczególności od organów, o których mowa w § 2 ust. 1.

2. Na wniosek organizatora kąpieliska organ dysponujący danymi, o których mowa w ust. 1, udostępnia informacje, które mogą być wykorzystane przy sporządzaniu przez organizatora kąpieliska aktualizacji profilu wody w kąpielisku, w zakresie swojej właściwości.

3. Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, podlegają profile wody w kąpielisku sporządzone dla kąpielisk, w których jakość wody została sklasyfikowana jako „dobra”, „dostateczna” albo „niedostateczna”, jeżeli nastąpiły zmiany informacji, o których mowa w § 3 ust. 1.

4. Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się z następującą częstotliwością:

1) co najmniej raz na 4 lata w przypadku kąpielisk, w których wody zostały zaklasyfikowane jako „dobre”;

2) co najmniej raz na 3 lata w przypadku kąpielisk, w których wody zostały zaklasyfikowane jako „dostateczne”;

3) co najmniej raz na 2 lata w przypadku kąpielisk, w których wody zostały zaklasyfikowane jako „niedostateczne”.

5. Profile wody w kąpielisku sporządzone dla kąpielisk, w których woda została sklasyfikowana jako „doskonała”, podlegają aktualizacji w przypadku zmiany informacji, o których mowa w § 3 ust. 1, wyłącznie wówczas, gdy klasyfikacja zostanie zmieniona na „dobrą”, „dostateczną” albo „niedostateczną”.

6. W przypadku przeprowadzenia istotnych prac budowlanych lub istotnych zmian w infrastrukturze kąpieliska lub w jego sąsiedztwie profil wody w kąpielisku powinien być aktualizowany przed rozpoczęciem następnego sezonu kąpielowego, niezależnie od wyników klasyfikacji wód w tym kąpielisku.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającej dyrektywę 76/160/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 04.03.2006, str. 37—51), w części dotyczącej profili wody w kąpielisku (art. 6 dyrektywy).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159.

4) Warstwy Systemu Informacji Geograficznej powinny spełniać wymagania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821).