ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykorzystania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykorzystania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia (Dz. U. Nr 84, poz. 791) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Leśny materiał rozmnożeniowy pochodzący z plantacji nasiennych założonych przed dniem 1 maja 2004 r. w regionach pochodzenia innych niż te, z których pochodzą reprezentowane przez nie populacje drzew, może być wykorzystywany w regionach pochodzenia drzew matecznych oraz w regionie pochodzenia tego materiału.

2. Rozpoczęte przed dniem 1 maja 2004 r. zakładanie bloków upraw pochodnych należy kontynuować przy wykorzystaniu leśnego materiału rozmnożeniowego o tym samym pochodzeniu.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).