ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się strefę ochronną zwierząt łownych, zwaną dalej „strefą”, w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego o powierzchni 663,56 ha, położoną na terenie województwa zachodniopomorskiego.

§ 2. W skład strefy wchodzą grunty gminy Drawno, obejmujące działki:

1) obrębu ewidencyjnego Dolina: nr 394/6, nr 394/14, nr 394/17, nr 457, nr 458/4, nr 464/1, nr 473/1, nr 473/2, nr 473/7, nr 474/1, nr 475/3–475/5, nr 485/4, nr 460/1, nr 463/1 (według mapy ewidencyjnej nr 1 z dnia 14 sierpnia 2001 r. obrębu Dolina, gmina Drawno), o powierzchni 46,67 ha;

2) obrębu ewidencyjnego Podegrodzie: nr 12, nr 13/17, nr 13/25 (według mapy ewidencyjnej nr 1 z dnia 25 czerwca 2001 r. obrębu Podegrodzie, gmina Drawno), o powierzchni 132,78 ha;

3) obrębu ewidencyjnego Barnimie:

a) nr 58/1–58/9, nr 60, nr 61 (według mapy ewidencyjnej nr 2 z dnia 16 lutego 2001 r. obrębu Barnimie, gmina Drawno),

b) nr 250/2, nr 273, nr 274, nr 275/1, nr 276–279, nr 280/1, nr 280/2, nr 281, nr 282, nr 283/1, nr 283/2, nr 284, nr 285, nr 286/1, nr 286/2, nr 287–289, nr 295, nr 296/1, nr 299, nr 300, nr 301, nr 301/1, nr 301/2, nr 302, nr 303/1, nr 303/2, nr 305/3 (według mapy ewidencyjnej nr 1 z dnia 1 września 1998 r. obrębu Barnimie, gmina Drawno)

– o łącznej powierzchni 86,60 ha;

4) obrębu ewidencyjnego Konotop:

a) nr 28/2, nr 30, nr 33/7, nr 34/3 (według mapy ewidencyjnej nr 1 z dnia 16 lipca 1999 r. obrębu Konotop, gmina Drawno),

b) nr 38/2, nr 40/4, nr 42/5, nr 44 (według mapy ewidencyjnej nr 2 z dnia 31 stycznia 1987 r. obrębu Konotop, gmina Drawno)

– o łącznej powierzchni 397,51 ha.

§ 3. 1. Utrzymanie właściwej liczebności i struktury populacji poszczególnych gatunków zwierząt łownych w strefie polega na:

1) ustaleniu liczebności i struktury populacji poszczególnych gatunków zwierząt łownych na obszarze Drawieńskiego Parku Narodowego, strefy oraz obwodów łowieckich z nimi graniczących, na podstawie przeprowadzanych jednocześnie rocznych inwentaryzacji według stanu na dzień 15 marca każdego roku;

2) ocenie wpływu poszczególnych gatunków zwierząt łownych na przyrodę Drawieńskiego Parku Narodowego i na możliwość jej ochrony;

3) ustaleniu liczby osobników poszczególnych gatunków zwierząt łownych podlegających odstrzałom redukcyjnym, zwanym dalej „odstrzałami redukcyjnymi”, z uwzględnieniem planu ochrony albo zadań ochronnych, a także rocznych planów łowieckich dla obwodów graniczących z Drawieńskim Parkiem Narodowym i strefą oraz wieloletnich łowieckich planów hodowlanych dla odpowiednich rejonów hodowlanych;

4) dokonywaniu odstrzałów redukcyjnych zwierząt łownych.

2. Odstrzały redukcyjne dokonywane są w terminach ustalonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta (Dz. U. Nr 43, poz. 488 oraz z 2004 r. Nr 76, poz. 729).

3. Odstrzały redukcyjne wykonuje się według następujących kryteriów:

1) dziki – w pierwszej kolejności redukcji podlegają warchlaki i przelatki, a następnie osobniki starsze;

2) jelenie – w pierwszej kolejności redukcji podlegają cielęta, później łanie, a następnie byki:

a) cielęta:

– słabe,

– późno urodzone, o wadze poniżej średniej,

b) łanie:

– słabe,

– wykazujące spóźnioną ruję,

– prowadzące słabe potomstwo, odbiegające kondycją od średniej,

– stare, niemające potomstwa,

c) byki – słabe, nieprzystępujące do rozrodu;

3) sarny:

a) koźlęta:

– słabe,

– późno urodzone, o wadze poniżej średniej,

b) kozy:

– niemające koźląt,

– osobniki słabe i chore,

c) kozły – słabe, nieprzystępujące do rozrodu;

4) jenoty, norki amerykańskie i piżmaki – redukcji podlegają wszystkie osobniki znajdujące się na terenie strefy;

5) lisy – w pierwszej kolejności redukcji podlegają osobniki słabe, później chore, w szczególności z objawami wścieklizny, a następnie osobniki starsze.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).