ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa przypadki, w których dozwolone jest wykorzystywanie leśnego materiału rozmnożeniowego gatunków drzew wymienionych w pkt 1, 3, 8, 14, 22, 28, 32, 45 oraz 46 załącznika do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym, do uprawy w lasach lub na gruntach przeznaczonych do zalesienia poza regionami ich pochodzenia.

§ 2. 1. Leśny materiał rozmnożeniowy gatunków drzew, o których mowa w § 1, może być wykorzystywany poza regionem jego pochodzenia, jeżeli:

1)   w regionie pochodzenia, w którym ma być wykorzystywany, brak jest dostatecznej ilości własnego materiału rozmnożeniowego;

2)   pochodzi z miejsca położonego nie dalej niż 10 km od granicy regionu pochodzenia, w którym ma być wykorzystywany.

2. Regiony pochodzenia, w których dopuszcza się wykorzystywanie leśnego materiału rozmnożeniowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do następujących regionów pochodzenia:

1) 101, 104-107, 204-208, 302, 303, 305-307, 401-404, 501, 504, 601, 602, 606, 607 i 810 — w przypadku sosny zwyczajnej;

2) 3)   202-205, 208, 701, 702, 802, 805, 808 i 810 — w przypadku świerka pospolitego;

3)   604-606, 803, 804, 806 i 810 — w przypadku jodły pospolitej;

4)   503, 604, 701, 702 i 810 — w przypadku modrzewia europejskiego;

5)   103, 106, 304, 308, 405, 502, 607 i 810 — w przypadku dębu szypułkowego;

6)   104, 301, 304, 501 i 810 — w przypadku dębu bezszypułkowego;

7)   102, 108, 301, 604, 605, 701, 702, 801, 804, 806 i 810 — w przypadku buka zwyczajnego;

8)   208, 603 i 810 — w przypadku olszy czarnej;

9)   208 i 810 — w przypadku brzozy brodawkowatej.

4. W regionach pochodzenia poza naturalnym zasięgiem występowania gatunków drzew, o których mowa w § 1, dopuszcza się możliwość wprowadzania leśnego materiału rozmnożeniowego danego gatunku, jeżeli leśny materiał rozmnożeniowy pochodzi z bazy nasiennej z regionów najbliżej położonych od granicy regionu pochodzenia, w którym ma być wykorzystywany ten materiał.

§ 3. 1. W górach, ze względu na konieczność zachowania wysokościowych pięter roślinnych leśny materiał rozmnożeniowy, niezależnie od postanowień § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, może być wykorzystywany poza regionem jego pochodzenia, jeśli spełnia następujące warunki:

1)   pochodzi z miejsca, w którym średnia roczna temperatura powietrza jest nie niższa i nie wyższa niż 1°C i odpowiada jej zakres wysokości związany z południową lub północną wystawą stoku w stosunku do średniej rocznej temperatury powietrza panującej w miejscu, w którym ten materiał ma być wykorzystywany lub

2)   pochodzi z miejsca, w którym wysokość nad poziomem morza jest nie niższa i nie wyższa niż 200 m w stosunku do wysokości nad poziomem morza miejsca, w którym ten materiał ma być wykorzystywany.

2. 4) Przepisy ust. 1 pkt 2 stosuje się w przypadku leśnego materiału rozmnożeniowego przeznaczonego do wykorzystywania w wymienionych gminach wchodzących w skład danego obszaru regionu pochodzenia:

1)   554 — gminy: Ciepłowody, Jaworzyna Śląska, Jordanów Śląski, Kondratowice, Łagiewniki, Marcinowice, Niemcza, Sobótka, Strzegom, Udanin, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Żarów;

2)   701 — gminy: Boguszów-Gorce, Bielawa, Czarny Bór, Głuszyca, Janowice Wielkie, Jedlina-Zdrój, Kamienna Góra, Karpacz, Kowary, Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Mirsk, Mysłakowice, Piechowice, Pieszyce, Podgórzyn, Stara Kamienica, Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój, Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój, Walim, Wałbrzych;

3)   702 — gminy: Bardo, Bystrzyca Kłodzka, Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Nowa Ruda, Polanica-Zdrój, Stoszowice, Stronie Śląskie, Szczytna, Złoty Stok;

4)   751 — gminy: Bolków, Gryfów Śląski, Jawor, Jeżów Sudecki, Leśna, Lubań, Lubomierz, Lwówek Śląski, Męcinka, Mściwojów, Olszyna, Paszowice, Pielgrzymka, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Świerzawa, Wleń, Wojcieszów, Zawidów, Zgorzelec, Złotoryja;

5)   804 — gmina: Tyrawa Wołowska;

6)   806 — gminy: Baligród, Cisna, Czarna Góra, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne.

3. Regiony pochodzenia, w których dopuszcza się wykorzystywanie leśnego materiału rozmnożeniowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 5) 1. Leśny materiał rozmnożeniowy pochodzący z plantacji nasiennych założonych przed dniem 1 maja 2004 r. w regionach pochodzenia innych niż te, z których pochodzą reprezentowane przez nie populacje drzew, może być wykorzystywany w regionach pochodzenia drzew matecznych oraz w regionie pochodzenia tego materiału.

2. Rozpoczęte przed dniem 1 maja 2004 r. zakładanie bloków upraw pochodnych należy kontynuować przy wykorzystaniu leśnego materiału rozmnożeniowego o tym samym pochodzeniu.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej 6) .

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2004 r.

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia (Dz. U. poz. 689), które weszło w życie z dniem 5 lipca 2012 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykorzystania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia (Dz. U. Nr 206, poz. 1520), które weszło w życie z dniem 2 grudnia 2006 r.

6)    Rzeczpospolita Polska uzyskała członkostwo w Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r.

7)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.