ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

Na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 20, poz. 191) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się zasięg terytorialny regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w:

1) Katowicach;

2) Łodzi;

3) Poznaniu;

4) Pile;

5) Szczecinku;

6) Toruniu.”;

2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zasięg terytorialny nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku wynosi 14 589 km2.”;

3) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Zasięg terytorialny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu stanowią następujące nadleśnictwa: Brodnica, Bydgoszcz, Cierpiszewo, Czersk, Dąbrowa, Dobrzejewice, Gniewkowo, Golub-Dobrzyń, Gołąbki, Jamy, Lutówko, Miradz, Osie, Przymuszewo, Różanna, Runowo, Rytel, Skrwilno, Solec Kujawski, Szubin, Toruń, Trzebciny, Tuchola, Włocławek, Woziwoda, Zamrzenica, Żołędowo.

2. Zasięg terytorialny nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wynosi 18 694 km2.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. 3)


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 59, poz. 405, Nr 64, poz. 427 i Nr 181, poz. 1286 oraz z 2008 r. Nr 163, poz. 1011 i Nr 199, poz. 1227.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 149 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 października 1994 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz terytorialnego zasięgu działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 78 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268).