ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling 2)

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling oraz szczegółowe zasady wystawiania tych dokumentów.

§ 2. 1. Wzór dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór dokumentu potwierdzającego odrębnie recykling jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Egzemplarze dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk są przeznaczone dla:

1) przedsiębiorcy lub organizacji odzysku przekazujących odpad do odzysku — egzemplarz oznaczony symbolem literowym A;

2) prowadzącego odzysk — egzemplarz oznaczony symbolem literowym B;

3) wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska — egzemplarz oznaczony symbolem literowym C.

§ 4. Egzemplarze dokumentu potwierdzającego odrębnie recykling są przeznaczone dla:

1) przedsiębiorcy lub organizacji odzysku przekazujących odpad do recyklingu — egzemplarz oznaczony symbolem literowym A;

2) prowadzącego recykling — egzemplarz oznaczony symbolem literowym B;

3) wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska — egzemplarz oznaczony symbolem literowym C.

§ 5. Dokument potwierdzający odrębnie odzysk i odrębnie recykling jest wystawiany:

1) każdorazowo przy przyjmowaniu odpadów do odzysku lub recyklingu lub

2) zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za dany miesiąc w danym roku sprawozdawczym w terminie 7 dni od ostatniego dnia danego miesiąca, lub

3) zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za poszczególne kwartały w danym roku sprawozdawczym w terminie 30 dni od ostatniego dnia danego kwartału.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz. U. Nr 58, poz. 510).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. (poz. 1816)

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane do Komisji Europejskiej w dniu 6 listopada 2006 r. pod numerem 2006/0596/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 291, Nr 175, poz. 1458 i Nr 180, poz. 1495.