ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty

Na podstawie art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się parki narodowe, gdzie za wstęp pobiera się opłaty:

1)  Biebrzański Park Narodowy;

2)  Bieszczadzki Park Narodowy;

3)  Karkonoski Park Narodowy;

4)  Magurski Park Narodowy;

5)  Narwiański Park Narodowy;

6)  Tatrzański Park Narodowy;

7)  Wigierski Park Narodowy.

§ 2. Określa się obszary parków narodowych, gdzie za wstęp pobiera się opłaty:

1)  w Babiogórskim Parku Narodowym:

a)   szlak czerwony na odcinku Polana Krowiarki — Diablak,

b)   szlak niebieski na odcinku Polana Krowiarki — Markowe Szczawiny,

c)   szlak czerwony na odcinku Markowe Szczawiny — Diablak,

d)   szlak żółty na odcinku Markowe Szczawiny — Diablak,

e)   szlak zielony na odcinku Zawoja-Markowa — Markowe Szczawiny;

2)  w Białowieskim Parku Narodowym — obszar ochrony ścisłej w obwodzie ochronnym Sierganowo;

3)  w Gorczańskim Parku Narodowym:

a)   szlak w dolinie Potoku Turbacz na odcinku Polana Hucisko — Olszowy Potok,

b)   szlak w dolinie Olszowego Potoku na odcinku Polana Hucisko — Poręba Górna,

c)   szlak niebieski na odcinku Polana Hucisko — Turbacz,

d)   szlak zielony na odcinku Polana Tobołów — Obidowiec,

e)   ścieżka przyrodnicza „Dolina Potoku Turbacz”,

f)   ścieżka przyrodnicza „Na Turbaczyk”;

4)  w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”:

a)   obwód ochronny Bachorze, poza terenową bazą edukacyjną w Bachorzu, punktem widokowym w Bachorzu, ścieżką botaniczną w Charzykowach i ścieżką rowerową „Kaszubska Marszruta”,

b)   obwód ochronny Drzewicz,

c)   obwód ochronny Dębowa Góra,

d)   wodny obwód ochronny Struga Siedmiu Jezior;

5)  w Poleskim Parku Narodowym:

a)   ścieżka przyrodnicza „Dąb Dominik”,

b)   ścieżka przyrodnicza „Spławy”,

c)   ścieżka przyrodnicza „Perehod”,

d)   ścieżka przyrodnicza „Obóz Powstańczy”;

6)  w Roztoczańskim Parku Narodowym:

a)   ścieżka przyrodnicza na Bukową Górę,

b)   trasa rowerowa Zwierzyniec — Florianka — Górecko Kościelne;

7)  w Słowińskim Parku Narodowym:

a)   obwód ochronny Rąbka,

b)   obwód ochronny Smołdziński Las,

c)   obwód ochronny Rowy;

8)  w Świętokrzyskim Parku Narodowym:

a)   szlak czerwony na odcinku Święta Katarzyna — Huta Szklana,

b)   szlak czerwony na odcinku Święty Krzyż — Trzcianka,

c)   szlak niebieski na odcinku Nowa Słupia — Święty Krzyż.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 iNr215, poz. 1664,z2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165.