ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia 3) . 4)

1)   Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2015 r. poz. 1688, 1936 i 2171.

3)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 marca 2013 r.

4)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 56 Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 3, poz. 55), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, poz. 1337).