ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ojcowie

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ojcowie nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. 3 )

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 iNr215, poz. 1664,z2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165.

3)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 69 Mnistra Środowiska z dnia 10 października 2005 r. w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu (Dz. Urz. Mn. Środ. i GIOŚ z 2006 r. Nr 1, poz. 26), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, poz. 1337).