ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia 3) . 4)

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101.

3)    Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 marca 2013 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 68 Ministra Środowiska z dnia 10 października 2005 r. w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ z 2006 r. Nr 1, poz. 25), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, poz. 1337).

5)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej (Dz. U. poz. 1492), które weszło w życie z dniem 15 listopada 2014 r.