ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia 3) . 4)

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101.

3)    Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 marca 2013 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 57 Mnistra Środowiska z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu (Dz. Urz. Mn. Środ. i GIOŚ Nr 4, poz. 80), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, poz. 1337).

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy (Dz. U. poz. 347), które weszło w życie z dniem 3 kwietnia 2014 r.