ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał rozmnożeniowy

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać leśny materiał rozmnożeniowy;

2) klasy leśnego materiału rozmnożeniowego w postaci części roślin, należącego do gatunków topoli.

§ 2. Leśny materiał rozmnożeniowy w postaci jednostek nasiennych powinien osiągać poziom czystości gatunkowej nie mniejszy niż 99 %; wymogu tego nie stosuje się do leśnego materiału rozmnożeniowego w postaci jednostek nasiennych blisko spokrewnionych gatunków drzew, jeżeli nie został wyprodukowany ze sztucznych hybryd.

§ 3. Szczegółowe wymagania dotyczące minimalnego poziomu czystości całkowitej i zdolności kiełkowania (żywotności), jakie powinien spełniać leśny materiał rozmnożeniowy w postaci nasion, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać leśny materiał rozmnożeniowy w postaci części roślin oraz klasy leśnego materiału rozmnożeniowego w postaci części roślin, należącego do gatunków topoli, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać leśny materiał rozmnożeniowy w postaci materiału sadzeniowego, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2004 r. (poz. 272)

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).