ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 i Nr 75, poz. 493) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 21) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) w ust. 1:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W wojewódzkim inspektoracie tworzy się:”,

— pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) wydział inspekcji, do którego zadań w szczególności należy:

a) prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska,

b) prowadzenie spraw związanych z udziałem wojewódzkiego inspektora w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji oraz w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko,

c) wykonywanie zadań z zakresu poważnych awarii, tworzących warunki zapobiegania, zwalczania, usuwanie ich skutków oraz przywracania środowiska do stanu właściwego,

d) weryfikacja rocznych raportów, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784),

e) współpraca z innymi organami kontroli i ścigania;

2) wydział monitoringu środowiska, do którego zadań w szczególności należy:

a) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z wieloletniego programu państwowego monitoringu środowiska, określonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz zadań określonych w odrębnych przepisach,

b) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem wojewódzkich programów państwowego monitoringu środowiska,

c) gromadzenie wyników pomiarów i ocen stanu środowiska, uzyskiwanych w ramach państwowego monitoringu środowiska, oraz informacji o korzystaniu ze środowiska, wynikających z odrębnych przepisów,

d) analizowanie gromadzonych danych, sporządzanie okresowych ocen i prognoz stanu środowiska w województwie zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,

e) przygotowywanie informacji określających aktualny stan zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze,

f) sporządzanie komunikatów, raportów i opracowań tematycznych przeznaczonych do wykorzystania przez administrację rządową i samorządową, a także do informowania społeczeństwa o stanie środowiska,

g) przekazywanie wyników pomiarów, ocen oraz informacji, o których mowa w lit. c, do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz innych organów zgodnie z odrębnymi przepisami;

3) laboratorium wojewódzkiego inspektoratu, którego głównymi zadaniami są:

a) wykonywanie pomiarów i badań na potrzeby prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli i działań w przypadku wystąpienia poważnych awarii oraz na potrzeby oceny stanu środowiska,

b) wdrażanie nowych metod analitycznych, aparatury i systemów pomiarowych,

c) udział w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości i międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych,

d) doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium,

e) utrzymywanie wzorców referencyjnych spójnych z wzorcami wyższego rzędu oraz zapewnienie spójności pomiarowej wojewódzkim sieciom pomiarowym;”,

— w pkt 4 w lit. i kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:

„j) informatycznych.”,

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Wydziały lub samodzielne stanowiska pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą być łączone.

5. Jeżeli w województwie liczba zakładów w rejestrze potencjalnych sprawców poważnych awarii wynosi co najmniej 45, w wojewódzkim inspektoracie lub jego delegaturze można utworzyć odpowiednio: wydział, działy lub samodzielne stanowiska pracy, do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a”;

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szczegółową organizację wojewódzkiego inspektoratu określi regulamin organizacyjny opracowany przez wojewódzkiego inspektora i zatwierdzony przez właściwego wojewodę w porozumieniu z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).