ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. — Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych (Dz. U. Nr 221, poz. 1646) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1:

— w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) nazwę województwa i powiatu, nazwę i adres siedziby nadleśnictwa, regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w których jest położony obwód łowiecki, nazwę i adres właściwego organu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego, na którego obszarze właściwości jest położony obwód łowiecki, oraz nazwę i adres dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego,”,

— w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) liczbę urządzeń związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, z podziałem na ich rodzaje (paśniki, lizawki, ambony, woliery, zagrody i inne),”,

—w pkt 4:

— lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) liczbę zwierząt łownych, których pozyskanie w danym roku gospodarczym uwzględnia optymalne gospodarowanie populacjami zwierząt łownych, z podziałem na gatunki, zwierzynę grubą i drobną oraz w przypadku zwierzyny grubej także z podziałem na płeć i osobniki młode (do pierwszego roku życia),”,

— dodaje się lit. i i j w brzmieniu:

„i) minimalną i maksymalną liczbę zwierząt łownych zaplanowanych do pozyskania w danym roku gospodarczym z uwzględnieniem, że pozyskanie następuje w przedziale:

— od 90% do 110% liczby, o której mowa w lit. h — w przypadku zwierzyny grubej,

— od 85% do 115% liczby, o której mowa w lit. h — w przypadku zwierzyny drobnej,

z zaokrągleniem do pełnych liczb, przyjmując, że wartości po przecinku do 49 zaokrągla się w dół, a wartości po przecinku od 50 zaokrągla się w górę,

j) optymalną liczbę dzików oraz zwierzyny płowej uwzględnianych przy realizacji planów rocznych, zgodnie z zasadami selekcji populacyjnej i osobniczej, o których mowa w art. 34 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. — Prawo łowieckie, z podziałem na gatunki, a ponadto w przypadku:

— samców zwierzyny płowej — z podziałem na klasy wieku,

— dzików — z podziałem na lochy i pozostałe.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Stwierdzony ubytek zwierzyny grubej dokumentuje się protokołem stwierdzenia ubytku potwierdzonym przez pracownika Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe lub funkcjonariusza Straży Gminnej, lub innego upoważnionego pracownika gminy, lub funkcjonariusza Policji, lub strażnika Państwowej Straży Łowieckiej, lub funkcjonariusza straży ochrony kolei, przechowywanym w dokumentacji dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.”;

2) w § 5 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) większej niż przewidywana w planie rocznym powierzchni zredukowanej upraw rolnych uszkodzonych przez zwierzęta łowne, o której mowa w § 4 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272).”;

3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. 1. Dopuszcza się korektę planu rocznego w zakresie:

1) liczby ubytków w zwierzynie grubej, powstałych w roku gospodarczym poprzedzającym rok gospodarczy, na który sporządza się plan roczny,

2) liczby zwierząt łownych pozyskanych w drodze odstrzałów i odłowów w roku gospodarczym poprzedzającym rok gospodarczy, na który sporządza się plan roczny, w odniesieniu do gatunków zwierzyny, na którą dopuszczone jest polowanie

— w okresie od przedłożenia planu rocznego do zatwierdzenia do dnia 31 marca.

2. Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich są obowiązani do złożenia korekty w formie pisemnej. Do korekty nie stosuje się przepisów § 4.

3. Korekta dopuszczalna jest do dnia 30 kwietnia roku, w którym obowiązuje dany plan roczny.”.

§ 2. 1. Plany roczne obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują moc przez okres, na jaki zostały sporządzone.

2. Plany roczne obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą zostać zmienione w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 4 lit. h-j oraz ust. 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z zachowaniem trybu określonego w § 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, przy czym zmiana planu rocznego może być przedłożona do zatwierdzenia nie później niż do dnia 21 marca 2013 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 223, poz. 1777, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 oraz z 2012 r. poz. 985 i 1281.