ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wzór przekazywanej przez marszałka województwa ministrowi właściwemu do spraw środowiska zbiorczej informacji o:

1)   liczbie otrzymanych zgłoszeń uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny;

2)   liczbie wyrażonych sprzeciwów wobec uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny;

3)   przypadkach uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz ich masie.

2. Wzór, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).