ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, niezbędnych do prowadzenia bazy danych, o której mowa w art. 128 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „ustawą”, w tym danych o dokumentacji sporządzanej w ramach tych ocen, za rok poprzedni.

§ 2. Szczegółowy zakres informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezbędnych do prowadzenia bazy danych, o której mowa w art. 128 ustawy, obejmuje:

1) rok, za który jest przedkładana informacja;

2) pełną nazwę i adres siedziby organu przedkładającego informację;

3) datę sporządzenia informacji (dzień, miesiąc, rok);

4) liczbę stanowiącą sumę wszystkich postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętych w roku, za który jest przedkładana informacja;

5) liczbę stanowiącą sumę wszystkich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych w roku, za który jest przedkładana informacja, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

6) liczbę stanowiącą sumę wszystkich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych w roku, za który jest przedkładana informacja, bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

7) liczbę stanowiącą sumę wszystkich postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko prowadzonych w roku, za który jest przedkładana informacja;

8) liczbę stanowiącą sumę wszystkich postanowień wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy;

9) liczbę stanowiącą sumę wszystkich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych w roku, za który jest przedkładana informacja, do których miał zastosowanie art. 81 ust. 2 ustawy;

10) w przypadku każdego postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wszczętego, będącego w toku lub zakończonego w roku, za który jest przedkładana informacja, odpowiednio do etapu postępowania:

a) nazwę przedsięwzięcia podaną we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

b) informację, czy postępowanie odwoławcze od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest w toku, czy zostało zakończone,

c) podstawę prawną do kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy,

d) pełną nazwę wnioskodawcy, a w przypadku osoby fizycznej — imię i nazwisko,

e) datę złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dzień, miesiąc, rok),

f) wskazanie dokumentów wchodzących w skład dokumentacji sporządzonej w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym:

— postanowień, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy,

— wniosków o wydanie decyzji i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

— wniosków o wydanie decyzji i decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, wydawanych w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

— postanowień, o których mowa w art. 79 ust. 2 ustawy,

— postanowień, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy,

— raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

— analiz porealizacyjnych,

— postanowień, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy,

— powiadomień, o których mowa w art. 109 ust. 1 i art. 113 ust. 3 ustawy

— z podaniem numeru karty informacyjnej odpowiadającego każdemu dokumentowi, jeżeli dokument został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy,

g) informację, czy postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko jest w toku, czy zostało zakończone, jeżeli stwierdzono konieczność jego przeprowadzenia,

h) informację, czy do wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach miał zastosowanie art. 81 ust. 2 ustawy,

i) datę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dzień, miesiąc, rok) albo informację, że postępowanie jest w toku,

j) podstawę prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

k) informację, czy zostało wydane postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy.

§ 3. Szczegółowy zakres informacji o prowadzonych strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, niezbędnych do prowadzenia bazy danych, o której mowa w art. 128 ustawy, obejmuje:

1) rok, za który jest przedkładana informacja;

2) pełną nazwę i adres siedziby organu przedkładającego informację;

3) datę sporządzenia informacji (dzień, miesiąc, rok);

4) liczbę stanowiącą sumę wszystkich strategicznych ocen oddziaływania na środowisko rozpoczętych w roku, za który jest przedkładana informacja;

5) liczbę stanowiącą sumę wszystkich strategicznych ocen oddziaływania na środowisko prowadzonych w roku, za który jest przedkładana informacja;

6) liczbę stanowiącą sumę wszystkich dokumentów przyjętych w roku, za który jest przedkładana informacja, po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

7) liczbę stanowiącą sumę wszystkich dokumentów przyjętych w roku, za który jest przedkładana informacja, w przypadku których odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 48 ustawy;

8) liczbę stanowiącą sumę wszystkich postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko prowadzonych w roku, za który jest przedkładana informacja;

9) liczbę stanowiącą sumę wszystkich dokumentów przyjętych w roku, za który jest przedkładana informacja, w przypadku których w wyniku strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że mogą one znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000;

10) w przypadku każdej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko rozpoczętej, prowadzonej lub zakończonej w roku, za który jest przedkładana informacja, odpowiednio do etapu strategicznej oceny:

a) pełną nazwę dokumentu,

b) podstawę prawną przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

c) wskazanie dokumentów wchodzących w skład dokumentacji sporządzonej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym:

— projektów dokumentów, o których mowa w art. 46 i art. 47 ustawy, oraz projektów zmian w tych dokumentach, przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa,

— informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy,

— informacji o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 47 ustawy,

— opinii, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy,

— dokumentów, o których mowa w art. 46 i art. 47 ustawy, wraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, po ich przyjęciu,

— prognoz oddziaływania na środowisko,

— powiadomień, o których mowa w art. 109 ust. 1 i art. 113 ust. 3 ustawy

— z podaniem numeru karty informacyjnej odpowiadającego każdemu dokumentowi, jeżeli dokument został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy,

d) informację, czy postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko jest w toku, czy zostało zakończone, jeżeli stwierdzono konieczność jego przeprowadzenia,

e) informację, czy w wyniku strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że dokument podlegający ocenie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000,

f) datę wykonania pisemnego podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, (dzień, miesiąc, rok) albo informację, że postępowanie jest w toku,

g) podstawę prawną odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli odstąpiono od jej przeprowadzenia,

h) datę przyjęcia dokumentu (dzień, miesiąc, rok) albo informację, że postępowanie jest w toku.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695, Nr 132, poz. 766, Nr 135, poz. 789, Nr 152, poz. 897, Nr 163, poz. 981, Nr 170, poz. 1015 i Nr 178, poz. 1060 oraz z 2012 r. poz. 460 i 472.