ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony i wyznaczenia obszarów Natura 2000

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa typy siedlisk przyro-niczych oraz gatunki roślin i zwierząt, ze wskazaniem typów siedlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu priorytetowym, wymagające ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 oraz kryteria i sposoby wyboru reprezentatywnej liczby i powierzchni siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i siedlisk zwierząt do ochrony w formie obszarów Natura 200

§ 2. Typy siedlisk przyrodniczych, ze wskazaniem typów siedlisk przyrodniczych o znaczeniu priorytetowym, wymagające ochrony w formie, wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Gatunki roślin, ze wskazaniem gatunków roślin o znaczeniu priorytetowym, wymagające ochrony w formie wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Gatunki zwierząt, z wyjątkiem gatunków ptaków, ze wskazaniem gatunków zwierząt o znaczeniu priorytetowym, wymagające ochrony w formie wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Kryteria wyboru reprezentatywnej liczby i powierzchni siedlisk przyrodniczych do ochrony w formie specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 są następujące:

1) priorytetowe znaczenie typu siedliska przyrodniczego;

2) wewnętrzne zróżnicowanie typu siedliska przyrodniczego;

3) wielkość krajowych zasobów typu siedliska przyrodniczego i ich rozmieszczenie;

4) podatność typu siedliska przyrodniczego na proces degradacji;

5) zachowanie pełnej zmienności danego typu siedliska przyrodniczego;

6) znaczenie poszczególnych obszarów Natura 2000 dla skutecznej ochrony typu siedliska przyrodniczego, uwzględniające w szczególności:

a) stopień, w jakim siedlisko przyrodnicze jest reprezentatywne,

b) powierzchnię zajmowaną przez siedlisko przyrodnicze w stosunku do całkowitej powierzchni tego typu siedliska przyrodniczego na obszarze kraju,

c) stopień, w jakim struktura i funkcja siedliska przyrodniczego jest zachowana lub możliwości jego renaturyzacji,

d) istniejące i potencjalne zagrożenia.

§ 6. Sposoby wyboru reprezentatywnej liczby i powierzchni siedlisk przyrodniczych są następujące:

1) wyznaczenie obszarów występowania typu siedliska przyrodniczego z załącznika nr 1 do rozporządzenia;

2) znaczenie poszczególnych obszarów Natura 2000 dla skutecznej ochrony typu siedliska przyrodniczego;

3) uwzględnienie współwystępowania gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony;

4) wyznaczenie powierzchni obszaru Natura 2000, która powinna:

a) umożliwiać skuteczne i trwałe zachowanie siedlisk przyrodniczych,

b) obejmować wszystkie występujące na obszarze Natura 2000 siedliska przyrodnicze.

§ 7. 1. Kryteria wyboru reprezentatywnej liczby i powierzchni siedlisk gatunków roślin i zwierząt, z wyjątkiem ptaków, do ochrony w formie specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 są następujące:

1) priorytetowe znaczenie gatunku;

2) wielkość krajowej populacji i jej rozmieszczenie;

3) stopień zagrożenia;

4) podatność siedlisk na proces degradacji;

5) występowanie siedlisk gatunków, które mają nie więcej niż 10 miejsc występowania w kraju;

6) występowanie co najmniej 2 % krajowej populacji gatunku;

7) występowanie zimowych i letnich schronień nietoperzy, których znaczenie w skali kraju oceniono na co najmniej 10 punktów, zgodnie z kryteriami podanymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Kryteria oceny znaczenia schronień nietoperzy są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Kryteria wyboru reprezentatywnej liczby siedlisk gatunków ptaków, do ochrony w formie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, są następujące:

1) występowanie co najmniej 1 % lęgowej populacji krajowej gatunku zagrożonego w skali globalnej;

2) występowanie co najmniej 1 % populacji gatunku wędrownego lub co najmniej 1 % europejskiej populacji lęgowej gatunku zagrożonego;

3) występowanie co najmniej 1 % europejskiej populacji gatunku wędrownego niezagrożonego;

4) występowanie co najmniej 20 000 osobników ptaków wodno-błotnych podczas wędrówek lub zimowania lub co najmniej 10 000 par jednego lub wielu wędrownych gatunków ptaków morskich;

5) występowanie co najmniej 5 000 osobników bocianów białych lub 3 000 żurawi, lub 3 000 ptaków drapieżnych podczas wędrówek.

§ 8. Sposoby wyboru reprezentatywnej liczby siedlisk gatunków roślin i zwierząt, z wyjątkiem ptaków, do ochrony w formie specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 są następujące:

1) wyznaczenie obszarów występowania gatunków roślin i zwierząt wyszczególnionych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia;

2) znaczenie poszczególnych obszarów Natura 2000 występowania gatunków roślin i zwierząt dla skutecznej ochrony tych gatunków;

3) znaczenie poszczególnych obszarów Natura 2000 dla przemieszczania się gatunków, z uwzględnieniem:

a) położenia na trasie wędrówek innych gatunków wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

b) funkcjonowania jako korytarzy ekologicznych łączących inne obszary istotne dla ochrony siedlisk gatunków priorytetowych, wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

c) połączenia z innymi obszarami ważnymi dla ochrony siedlisk gatunków i siedlisk przyrodniczych, wymienionych w załącznikach nr 1—3 do rozporządzenia, w szczególności z innymi obszarami Natura 2000 i terenami objętymi pozostałymi formami ochrony przyrody;

4) uwzględnienie współwystępowania na obszarze pozostałych wymagających ochrony gatunków i typów siedlisk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych i gatunków wymienionych w załącznikach nr 1—3 do rozporządzenia;

5) wyznaczenie powierzchni siedlisk gatunku, chronionej w formie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000, która powinna:

a) mieć rozmiary umożliwiające skuteczne i trwałe zachowanie siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono ten obszar,

b) obejmować całą przestrzeń życiową stabilnych, rozmnażających się lokalnych populacji gatunków, dla ochrony których go wyznaczono, lub kluczowe dla ich ochrony miejsca występowania, w szczególności miejsca rozrodu, żerowiska i miejsca odpoczynku w czasie migracji, zimowiska.

§ 9. Sposoby wyboru reprezentatywnej liczby siedlisk gatunków ptaków, do ochrony w formie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, są następujące:

1) wyznaczenie obszarów występowania gatunków ptaków wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313);

2) wyznaczenie powierzchni obszaru występowania gatunków ptaków, chronionej w formie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, która powinna umożliwiać skuteczne i trwałe występowanie populacji gatunków oraz obejmować przestrzeń życiową stabilnych, rozmnażających się lokalnych populacji gatunków, dla ochrony których obszar ten został wyznaczony, lub kluczowe dla ich ochrony miejsca występowania.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. (poz. 795)

1) Minister Środowiska kieruje dziatem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).