ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych 2)

Na podstawie art. 110 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące treści planu ruchu:

1) podziemnego zakładu górniczego — w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) odkrywkowego zakładu górniczego — w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami wiertniczymi — w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) zakładu górniczego prowadzącego metodą podziemną: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów — w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) zakładu górniczego prowadzącego metodą otworową: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów — w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

6) zakładu wykonującego roboty geologiczne niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających użycia środków strzałowych — w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

7) zakładu wykonującego roboty geologiczne polegające na badaniach geofizycznych wymagających użycia środków strzałowych — w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

8) likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) podziemnego zakładu górniczego — w załączniku nr 8 do rozporządzenia;

9) likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) odkrywkowego zakładu górniczego — w załączniku nr 9 do rozporządzenia;

10) likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami wiertniczymi — w załączniku nr 10 do rozporządzenia;

11) likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) zakładu górniczego prowadzącego metodą podziemną: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów — w załączniku nr 11 do rozporządzenia;

12) likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) zakładu górniczego prowadzącego metodą otworową: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów — w załączniku nr 12 do rozporządzenia;

13) zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze — w załączniku nr 13 do rozporządzenia.

§ 2. Zmiany planów ruchu sporządzonych na podstawie dotychczasowych przepisów dokonuje się zgodnie z załącznikami nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. Nr 94, poz. 840, z 2003 r. Nr 181, poz. 1776 oraz z 2006 r. Nr 186, poz. 1378).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 r. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. (poz. 372)

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 92/104/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego (dwunasta dyrektywa szczegółowa w znaczeniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 404 z 31.12.1992, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 134, z późn. zm.).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. Nr 94, poz. 840, z 2003 r. Nr 181, poz. 1776 oraz z 2006 r. Nr 186, poz. 1378), które na podstawie art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.