ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami

Na podstawie art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Marszałek województwa zapewnia dostęp do informacji zawartych w wojewódzkiej bazie danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, zwanej dalej „wojewódzką bazą danych”, wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami organom, o których mowa w art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

2. Dostęp do informacji następuje z wykorzystaniem wojewódzkiej bazy danych w sposób zautomatyzowany przez powszechnie dostępne sieci teleinformatyczne.

3. Warunkiem dostępu do wojewódzkiej bazy danych jest zapewnienie ochrony danych w niej zawartych oraz uniemożliwienie dostępu do tych danych osobom nieupoważnionym.

§ 2. Zakres dostępu do wojewódzkiej bazy danych dla:

1) ministra właściwego do spraw środowiska obejmuje informacje dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z danymi źródłowymi wykorzystanymi do opracowania raportu wojewódzkiego określonego w przepisach o zasadach sporządzania raportu wojewódzkiego;

2) ministra właściwego do spraw gospodarki obejmuje informacje dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami;

3) Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska obejmuje informacje dotyczące:

a) posiadaczy odpadów i transportujących odpady,

b) wytwarzania i gospodarowania odpadami, zawarte w wojewódzkiej bazie danych,

c) wydanych decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami,

d) posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,

e) gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji, przyjętymi do stacji demontażu i o frakcjach materiałowych uzyskiwanych przez przedsiębiorcę prowadzącego strzępiarkę w wyniku próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji;

4) Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje informacje dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami;

5) starosty obejmuje informacje dotyczące:

a) ilości wytwarzanych odpadów według kodów i rodzajów odpadów przez poszczególnych wytwórców odpadów na terenie danego powiatu, z podziałem na gminy, składających zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

b) sposobów gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów na terenie danego powiatu, z podziałem na gminy, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

c) gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi na terenie danego powiatu, z podziałem na gminy,

d) posiadaczy odpadów i transportujących odpady działających na terenie danego powiatu, z podziałem na gminy,

e) instalacji i urządzeń służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na terenie województwa, z wyodrębnieniem składowisk odpadów i instalacji do termicznego przekształcania odpadów,

f) decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami z terenu danego województwa;

6) wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obejmuje informacje dotyczące:

a) ilości wytwarzanych odpadów według kodów i rodzajów odpadów przez poszczególnych wytwórców odpadów na terenie danej gminy, składających zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

b) sposobów gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów na terenie danej gminy, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

c) gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi na terenie danej gminy,

d) posiadaczy odpadów i transportujących odpady działających na terenie danej gminy,

e) instalacji i urządzeń służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na terenie województwa, z wyodrębnieniem składowisk odpadów i instalacji do termicznego przekształcania odpadów,

f) decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami z terenu danego województwa;

7) służby statystyki publicznej obejmuje informacje dotyczące:

a) wytwarzania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, odbioru odpadów komunalnych, gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi wraz z danymi źródłowymi wykorzystanymi do opracowania raportu wojewódzkiego określonego w przepisach o zasadach sporządzania raportu wojewódzkiego,

b) instalacji i urządzeń służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z danymi źródłowymi wykorzystanymi do opracowania raportu wojewódzkiego określonego w przepisach o zasadach sporządzania raportu wojewódzkiego,

c) listy numerów identyfikacyjnych posiadaczy odpadów.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 203, poz. 1351 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016.