ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

Na podstawie art. 101 ust. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania dotyczące operatu ewidencyjnego;

2) wzory informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny.

§ 2. 1. Operat ewidencyjny zawiera:

1) część tekstową, która obejmuje uzasadnienie powstałych zmian w zasobach złoża kopaliny, klasyfikacji zasobów oraz strat;

2) część tabelaryczną, która obejmuje:

a) według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku — zestawienie zasobów bilansowych, pozabilansowych, przemysłowych i nieprzemysłowych złoża kopaliny, a w przypadku:

— złóż ropy naftowej oraz gazu ziemnego — także zasobów wydobywalnych,

— złóż wód leczniczych, wód termalnych i solanek — także zasobów eksploatacyjnych,

b) zestawienia przyrostów i ubytków zasobów, o których mowa w lit. a, w okresie rocznym, według przyczyn określonych w art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze,

c) tabele obliczenia zasobów złoża kopaliny oraz zmian w tych zasobach,

d) zestawienie wyników badań jakości kopaliny w poprzednim roku kalendarzowym, które mają wpływ na zmianę ilości zasobów złoża kopaliny, lub wskazanie nazwy i numeru ewidencyjnego dokumentu wchodzącego w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej zawierającego takie zestawienie;

3) część graficzną, która obejmuje, w zależności od rodzaju wydobywanej kopaliny:

a) dla kopalin stałych oraz kopalin płynnych i gazowych, dokumentowanych metodami objętościowymi:

— kopię mapy obliczenia zasobów złoża kopaliny stanowiącą część dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, sporządzonej na podkładzie mapy sytuacyjno-wysokościowej, z naniesionymi zmianami stwierdzonymi w okresie obliczeniowym — w przypadku złóż kopalin wydobywanych na podstawie koncesji udzielonej przez starostę,

— kopie map wyrobisk górniczych, z obliczeniem zasobów złoża kopaliny, z naniesionymi zmianami w blokach obliczeniowych, których użyto w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny i projekcie zagospodarowania złoża, stwierdzonymi w poprzednim roku kalendarzowym — w przypadku złóż kopalin stałych innych niż wymienione w tiret pierwszym,

b) dla ropy naftowej, gazu ziemnego, metanu wolnego z pokładów węgla kamiennego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek, dokumentowanych metodami dynamicznymi:

— kopię mapy obliczenia zasobów złoża kopaliny — w przypadku nowo rozpoznanych poziomów gazonośnych i roponośnychlub ujęć w obrębie udokumentowanego złoża kopaliny,

— wykresy ilustrujące sposób oceny zasobów złoża kopaliny dostosowane do specyfiki złoża.

2. W przypadku działalności prowadzonej na podstawie koncesji udzielonej przez starostę kopię mapy, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze, sporządza się co 3 lata, po dokonaniu obmiaru wyrobisk.

§ 3. Operat ewidencyjny sporządza się z zachowaniem numeracji i oznaczeń poszczególnych parceli lub bloków obliczeniowych, poziomów gazonośnych i roponośnych lub ujęć, których użyto w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny i projekcie zagospodarowania złoża.

§ 4. Wzór informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny:

1) Z—1 Zestawienie zmian zasobów złoża — innej niż wskazana w pkt 2–4, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) Z—2 Uproszczone zestawienie zmian zasobów złoża — wydobywanej ze złoża na podstawie koncesji udzielonej przez starostę, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) Z—3 Zestawienie zmian zasobów złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu pokładów węgla kamiennego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) Z—4 Zestawienie zmian zasobów złóż wód leczniczych, wód termalnych i solanek jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. (poz. 1568)

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin (Dz. U. Nr 116, poz. 979), które na podstawie art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.