ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wydatków ponoszonych na śródlądowe drogi wodne i ich infrastrukturę 2)

Na podstawie art. 66a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia ewidencji i przekazywania danych dotyczących wydatków ponoszonych na rozwój i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych i ich infrastrukturę, w tym:

1) rodzaj wydatków;

2) rodzaj infrastruktury oraz prac wykonywanych na śródlądowych drogach wodnych, objętych ewidencją wydatków;

3) wzór formularzy zestawienia wydatków grupowanych w zależności od rodzaju zabudowy i klasy śródlądowej drogi wodnej.

§ 2. Wydatki na rozwój i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury poniesione na budowę, remonty i utrzymanie infrastruktury oraz śródlądowych dróg wodnych i administrowanie nimi, bez względu na źródło finansowania, są następujące:

1) wydatki inwestycyjne, które obejmują wydatki dotyczące bezpośrednio prac, usług i dostaw związanych z:

a) budową, rozbudową, odbudową i modernizacją dróg wodnych i ich infrastruktury oraz wykonaniem badań i dokumentacji,

b) zakupem urządzeń i wyposażenia specjalistycznego, zaliczanych do środków trwałych, w tym obiektów pływających i środków transportu do obsługi śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury;

2) wydatki bieżące, które obejmują wydatki dotyczące bezpośrednio prac, usług i dostaw związanych z remontem, utrzymaniem i eksploatacją śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury oraz wydatki związane z użytkowaniem specjalistycznego wyposażenia oraz obiektów pływających i środków transportu do obsługi śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury;

3) wydatki terenowych organów administracji żeglugi śródlądowej, które obejmują wydatki związane z ich działalnością, w tym wydatki na budynki, nabrzeża oraz obiekty pływające;

4) wydatki ogólne, które obejmują łącznie wydatki na działalność komórek organizacyjnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej, właściwych w sprawach administrowania i inspekcji śródlądowych dróg wodnych, obsługi śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury oraz nadzoru nad inwestycjami i odbiorem robót, a także część wydatków ponoszonych na działalność innych komórek organizacyjnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej, związanych z administrowaniem i obsługą śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury, w szczególności:

a) wynagrodzenia pracowników wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne i składką na Fundusz Pracy oraz pozostałe świadczenia wynikające ze stosunku pracy,

b) wydatki związane z budynkami służącymi komórkom organizacyjnym właściwym w sprawach administracji i obsługi śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury, budynkami technicznymi i magazynami,

c) wydatki związane z zarządzaniem, administrowaniem i obsługą śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury niewliczone do wydatków bieżących.

§ 3. 1. Wydatki, o których mowa w § 2, poniesione w roku kalendarzowym ewidencjonuje się w tym samym roku.

2. Amortyzacja oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na pokrycie wydatków nie są do nich doliczane.

§ 4. Ewidencja wydatków nie obejmuje wydatków ponoszonych na śródlądowe drogi wodne, na których ruch żeglugowy jest ograniczony do statków o nośności mniejszej niż 250 ton i sklasyfikowanych w klasie la albo w klasie Ib na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. Nr 77, poz. 695).

§ 5. 1. Ewidencja wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących na rozwój i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury, zwanych dalej „wydatkami na infrastrukturę”, obejmuje następujące rodzaje infrastruktury oraz prac wykonywanych na śródlądowych drogach wodnych:

1) infrastruktura i prace o użytkowej wyłącznej funkcji transportowej;

2) infrastruktura i prace o użytkowej funkcji wspólnej z funkcją transportową.

2. Infrastruktura i prace, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Ewidencję wydatków na infrastrukturę sporządza się oddzielnie dla wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących, w ich dalszym podziale uwzględniającym funkcję transportową infrastruktury i wykonywanych prac, o których mowa w § 5, dla każdej śródlądowej drogi wodnej.

2. Ewidencję wydatków na infrastrukturę prowadzi się pod nazwami wydatków, które oznacza się następującymi symbolami:

1) IN-tr — wydatki inwestycyjne na infrastrukturę o wyłącznej funkcji transportowej;

2) IN-wp — wydatki inwestycyjne na infrastrukturę o funkcji wspólnej z funkcją transportową;

3) B-tr — wydatki bieżące na infrastrukturę o wyłącznej funkcji transportowej;

4) B-wp — wydatki bieżące na infrastrukturę o funkcji wspólnej z funkcją transportową.

3. Ewidencję wydatków dotyczących budowy nowej śródlądowej drogi wodnej wraz z jej infrastrukturą prowadzi się oddzielnie, jako wydatki inwestycyjne, które oznacza się symbolem — IN-nd.

4. Ewidencję wydatków, o których mowa w ust. 2 i 3, prowadzi się na formularzu ewidencji wydatków, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

5. Wysokość wydatków ogólnych, o których mowa w § 2 pkt 4, podaje się łącznie dla śródlądowych dróg wodnych objętych ewidencją.

6. Odrębną informację sporządza się w każdym roku kalendarzowym o zsumowanych wydatkach dotyczących:

1) kwoty pożyczek zaciągniętych w ciągu roku kalendarzowego dla sfinansowania wydatków na infrastrukturę śródlądowych dróg wodnych;

2) spłaty kapitałowej od zaciągniętych wcześniej pożyczek;

3) odsetek od zaciągniętych pożyczek.

§ 7. 1. Wydatki na infrastrukturę ewidencjonowane pod właściwymi nazwami grupuje i zestawia się zbiorczo dla śródlądowych dróg wodnych według ich klas,

wyrażonych przedziałem nośności statków, oraz według rodzaju zabudowy drogi wodnej w podziale na:

1) rzeki uregulowane;

2) rzeki skanalizowane;

3) kanały;

4) inne drogi wodne.

2. Wydatki na infrastrukturę grupuje się dla śródlądowych dróg wodnych o tej samej klasie z uwzględnieniem rodzaju ich zabudowy i zestawia na formularzu zbiorczego zestawienia wydatków.

3. Dla każdej śródlądowej drogi wodnej lub jej odcinka, która sklasyfikowana jest w klasie IV lub wyższej, wydatki na infrastrukturę zestawia się oddzielnie na odrębnym formularzu zbiorczego zestawienia wydatków.

4. Wzór formularza zbiorczego zestawienia wydatków, o którym mowa w ust. 2 i 3, grupowanych w zależności od klasy śródlądowej drogi wodnej i rodzaju zabudowy drogi wodnej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

5. W zbiorczym zestawieniu wydatków uwzględnia się wydatki poniesione przez zakłady lub inne jednostki organizacyjne, które z własnych środków finansowych wykonują na śródlądowej drodze wodnej urządzenia wodne lub prace służące uprawianiu żeglugi.

§ 8. Informację o wydatkach, o których mowa w § 2 pkt 3, ponoszonych przez terenowe organy administracji żeglugi śródlądowej w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857), podaje główny księgowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu, w kwocie łącznie poniesionych wydatków za każdy rok kalendarzowy.

§ 9. 1. Dane obejmujące zestawienia wydatków, o których mowa w § 7 ust. 2 i 3, sporządzone na podstawie ewidencji wydatków prowadzonej przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, oraz dane dotyczące wydatków terenowych organów administracji żeglugi śródlądowej są przekazywane, za poprzedni rok kalendarzowy, Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

2. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej dane dotyczące wydatków poniesionych na rozwój i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych, w terminie do dnia 30 września, za poprzedni rok kalendarzowy.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2006 r. (poz. 1747)

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia zapewniają implementację rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70 z dnia 4 czerwca 1970 r. wprowadzającego system księgowy dla wydatków na infrastrukturę w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej (Dz. Urz. WE L 130 z 15.06.1970 r., str. 4, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 42, z późn. zm.).