ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz. U. Nr 241, poz. 2095 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1362) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1 . Zwolnienie, o którym mowa w § 3, jest bezterminowe.

2. Podwyższenie maksymalnej sumy zawartości metali ciężkich w opakowaniach, o których mowa w § 4 i 5, stosuje się bezterminowo.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 9 lutego 2009 r. 3)


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 11, poz. 97 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458.

3) Termin wejścia w życie rozporządzenia stanowi wykonanie postanowień decyzji Komisji z dnia 24 marca 2009 r. ustanawiającej warunki odstępstwa dla skrzyń i palet z tworzyw sztucznych w odniesieniu do poziomów stężenia metali ciężkich ustanowionych w dyrektywie 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. UE L 79 z 25.03.2009, str. 44).