ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych

Na podstawie art. 405 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej przeznaczonej na badania środowiska związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu wykorzystywania tych wód do produkcji energii, udzielanej na podstawie art. 405 ust. 1—3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej „pomocą”.

2. Pomoc jest udzielana na warunkach określonych w rozdziale I, w art. 24 oraz rozdziale III rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

§ 2. 1. Pomocy nie udziela się:

1) przedsiębiorcy, innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca, o których mowa w pkt 2, będącemu w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2);

2) zagrożonym mikroprzedsiębiorcom oraz zagrożonym małym i średnim przedsiębiorcom w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2;

3) przedsiębiorcy będącemu w toku restrukturyzacji w rozumieniu Wytycznych, o których mowa w pkt 1;

4) gdy jest uzależniona od wykorzystania towarów produkcji krajowej uprzywilejowanych względem towarów przywożonych w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2;

5) w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198, z późn. zm.).

2. Pomocy nie udziela się i nie przekazuje się beneficjentowi pomocy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, w rozumieniu art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE C 321 E z 29.12.2006, str. 37).

§ 3. 1. Pomoc może być udzielana na przedsięwzięcia polegające na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż wód termalnych, w szczególności na projektowanie, wykonywanie i dokumentowanie prac geologicznych.

2. Pomoc może być udzielana w formie:

1) dotacji lub

2) pożyczek preferencyjnych, lub

3) preferencyjnych kredytów bankowych, lub

4) dopłat do oprocentowania preferencyjnych pożyczek lub preferencyjnych kredytów bankowych, lub

5) częściowych umorzeń pożyczek preferencyjnych.

§ 4. 1. Pomoc może być udzielona pod warunkiem, że wniosek o udzielenie pomocy został złożony przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.

2. Przez rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub robót budowlanych.

3. W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, pomoc może być udzielona, jeżeli z dokumentacji załączonej do wniosku o udzielenie pomocy wynika, że dzięki pomocy znacząco:

1) zwiększy się rozmiar przedsięwzięcia lub

2) zwiększy się zasięg przedsięwzięcia, lub

3) zwiększy się całkowita kwota wydana przez beneficjenta na przedsięwzięcie, lub

4) ulegnie skróceniu termin zakończenia przedsięwzięcia.

4. Za mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę uznaje się mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2.

§ 5. 1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty bezpośrednio związane z przedsięwzięciem, o którym mowa w § 3 ust. 1, poniesione na:

1) przygotowanie terenu budowy, w tym dróg technologicznych;

2) roboty budowlano-montażowe, w tym montaż urządzeń, instalacji, wyposażenia i sprzętu;

3) wykonanie lub rekonstrukcję otworu wraz z pracami technologicznymi;

4) transport i zagospodarowanie urobku;

5) badania geologiczne i hydrogeologiczne, w tym badania geofizyczne, pompowania, badania laboratoryjne;

6) usługi niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, w tym dozór i nadzór;

7) roboty demontażowe i rozbiórkowe oraz rekultywacyjne terenu;

8) wykonanie dokumentacji geologicznej lub hydrogeologicznej.

2. Wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą dyskontuje się na dzień udzielenia pomocy z zastosowaniem stopy dyskonta równej stopie bazowej, ustalonej przez Komisję Europejską i publikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, powiększonej o 100 punktów bazowych.

§ 6. 1. Intensywność pomocy, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, nie może przekraczać 50 %.

2. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o:

1) 10 punktów procentowych — w przypadku średniego przedsiębiorcy, o którym mowa w § 4 ust. 4;

2) 20 punktów procentowych —w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, o którym mowa w § 4 ust. 4.

§ 7. 1. Pomoc może być udzielana, jeżeli stanowi uzupełnienie środków własnych.

2. Za środki własne uznaje się wyłącznie te, które nie pochodzą ze środków publicznych.

§ 8. 1. Pomoc, o której mowa w § 3 ust. 1, podlega sumowaniu z inną pomocą, w tym pomocą de minimis, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

2. Całkowita pomoc udzielana w związku z przedsięwzięciem, o którym mowa w § 3 ust. 1, nie może przekroczyć intensywności pomocy określonej w § 6 dla tego przedsięwzięcia.

3. Jeżeli wysokość pomocy udzielonej na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w § 3 ust. 1, przekracza 7 500 000 euro, pomoc ta wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

4. Wyrażoną w euro wysokość udzielonej pomocy przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień udzielenia pomocy.

§ 9. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106 i Nr 79, poz. 666.