ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Poziom odzysku dla zużytego sprzętu oblicza się odrębnie dla każdej grupy sprzętu, z którego powstał ten zużyty sprzęt, określonej w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

2. Poziom odzysku w przypadku zużytego sprzętu z grupy 5 — Sprzęt oświetleniowy oblicza się:

1) łącznie dla rodzajów 2—5;

2) odrębnie dla rodzaju 1;

3) odrębnie dla rodzaju 6.

§ 2. 1. Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu oblicza się odrębnie dla każdej grupy sprzętu, z którego powstał ten zużyty sprzęt, określonej w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

2. Poziom recyklingu w przypadku zużytego sprzętu z grupy 5 — Sprzęt oświetleniowy oblicza się:

1) łącznie dla rodzajów 2—5;

2) odrębnie dla rodzaju 1;

3) odrębnie dla rodzaju 6.

§ 3. Poziom odzysku zużytego sprzętu oblicza się zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:

PO — oznacza poziom odzysku [%],

MR — oznacza masę odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, powstałego ze sprzętu danej grupy, określonej w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, poddanych procesowi recyklingu [kg].

MO — oznacza masę odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, powstałego ze sprzętu danej grupy, określonej w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, poddanych procesowi odzysku innego niż recykling [kg],

MU — oznacza masę przekazanego do ponownego użycia zużytego sprzętu lub części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu, powstałych ze sprzętu danej grupy, określonej w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [kg],

MZ —oznacza masę zużytego sprzętu zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [kg].

§ 4. Poziom recyklingu zużytego sprzętu oblicza się zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:

PR — oznacza poziom recyklingu [%],

MR — oznacza masę odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, powstałego ze sprzętu danej grupy, określonej w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, poddanych procesowi recyklingu [kg].

MU — oznacza masę przekazanego do ponownego użycia zużytego sprzętu lub części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu, powstałych ze sprzętu danej grupy, określonej w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [kg],

MZ — oznacza masę zużytego sprzętu zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [kg].

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (Dz. U. Nr 12, poz. 78).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).