ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 września 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania pomiarów drewna surowego nieobrobionego oraz niektórych jego właściwości 2)

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 31 marca 2004 r. o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego (Dz. U. Nr 93, poz. 886) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób dokonywania pomiarów:

1) średnicy drewna surowego nieobrobionego niezależnie od długości;

2) długości i średnicy górnej drewna długiego;

3) średnicy drewna długiego w postaci żerdzi i słupów;

4) średnicy drewna w stosach;

5) właściwości drewna surowego nieobrobionego:

a) krzywizny,

b) skrętu włókien,

c) zbieżystości,

d) sęków otwartych: zdrowych (jasnych) oraz zepsutych (czarnych).

§ 2. Średnicę drewna surowego nieobrobionego niezależnie od długości mierzy się w połowie długości drewna bez kory.

§ 3. Średnicę drewna surowego nieobrobionego niezależnie od długości mierzy się za pomocą średnicomierza na leżącym pniu.

§ 4. W przypadku pomiaru średnicy drewna surowego nieobrobionego niezależnie od długości z korą, wynik pomiaru zmniejsza się o grubość kory; dokonane zmniejszenie odnotowuje się.

§ 5. Wynik pomiaru średnicy drewna surowego nieobrobionego niezależnie od długości zaokrągla się do pełnego centymetra w dół.

§ 6. 1. W przypadku drewna surowego nieobrobionego niezależnie od długości o średnicy do 19 cm włącznie, bez kory, dokonuje się jednokrotnego pomiaru średnicy.

2. W przypadku drewna surowego nieobrobionego niezależnie od długości o średnicy co najmniej 20 cm, bez kory, dokonuje się dwóch prostopadłych pomiarów w miejscu największej i najmniejszej średnicy, a następnie z uzyskanych wyników wyciąga się średnią.

§ 7. Jeżeli miejsce pomiaru średnicy drewna surowego nieobrobionego niezależnie od długości wypada w okółku gałęzi lub na innych zniekształceniach powierzchni drewna, dokonuje się dwóch pomiarów po obydwu stronach zniekształcenia w jednakowej odległości od niego, a następnie z uzyskanych wyników wyciąga się średnią.

§ 8. 1. Drewno długie mierzy się pojedynczo.

2. Drewno długie o nieregularnym kształcie mierzy się w odcinkach o podobnych wymiarach i jakości.

§ 9. Pomiaru długości drewna długiego dokonuje się, wyznaczając najkrótszą odległość między jego górnym i dolnym końcem.

§ 10. 1. Wynik pomiaru długości drewna długiego zaokrągla się do jednej dziesiątej metra w dół.

2. W przypadku drewna długiego o średnicy w połowie długości pnia do 20 cm włącznie, bez kory, wynik pomiaru długości może być zaokrąglony do pełnego metra w dół.

§ 11. Przy dokonywaniu pomiaru średnicy drewna długiego przepisy § 3–5 stosuje się odpowiednio.

§ 12. Średnicę drewna długiego w postaci żerdzi i słupów mierzy się z korą, w odległości jednego metra od dolnego końca.

§ 13. Przy dokonywaniu pomiaru średnicy drewna długiego w postaci żerdzi i słupów przepisy § 3–8 stosuje się odpowiednio.

§ 14. 1. Drewno w stosach mierzy się, dokonując pomiaru średnicy na końcu wałka lub kłody.

2. Średnice wałka lub kłody, o których mowa w ust. 1, mierzy się z korą, a w przypadku pomiaru bez kory uzyskany wynik zwiększa się o jeden centymetr.

§ 15. 1. Pomiaru krzywizny dokonuje się, dzieląc wysokość całkowitą strzałki wygięcia wyrażoną w centymetrach, z dokładnością do jednego centymetra, przez odległość pomiędzy krańcami krzywizny wyrażoną w metrach, z dokładnością do jednej dziesiątej metra.

2. Krzywiznę wyraża się w centymetrach na metr.

§ 16. 1. Pomiaru skrętu włókien dokonuje się, określając odległość między kierunkiem włókien i linią równoległą do osi drewna.

2. Skręt włókien wyraża się w centymetrach na metr, z dokładnością do jednego centymetra.

§ 17. 1. Pomiaru zbieżystości dokonuje się, dzieląc różnicę między średnicami drewna długiego, mierzonymi w odległości jednego metra od górnego i dolnego końca, przez odległość pomiędzy miejscami pomiaru średnic, wyrażoną w metrach, z dokładnością do jednej dziesiątej metra.

2. Zbieżystość wyraża się w centymetrach na metr, w zaokrągleniu do pełnego centymetra w dół.

§ 18. 1. Pomiaru sęków otwartych, zdrowych (jasnych) oraz zepsutych (czarnych) dokonuje się, określając najmniejszą średnicę sęka.

2. Średnicę, o której mowa w ust. 1, wyraża się w milimetrach.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 68/89/EWG z dnia 23 stycznia 1968 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących klasyfikacji drewna nieobrobionego (Dz. Urz. WE L 32 z 6.02.1968).