ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi poprawie jakości paliw i technologii silnikowych

Na podstawie art. 405 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej przeznaczonej na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska będące inwestycjami mającymi na celu poprawę jakości paliw i technologii silnikowych, udzielanej na podstawie art. 405 ust. 1—3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej „pomocą”.

§ 2. 1. Pomoc może być udzielana na inwestycje polegające w szczególności na:

1) zmianie technologii produkcji paliw w celu poprawy ich jakości;

2) ograniczaniu zawartości siarki w produktach naftowych;

3) przystosowaniu silników, wraz z oprzyrządowaniem, do spalania paliw alternatywnych w stosunku do paliw ropopochodnych;

4) przebudowie lub wymianie silników.

2. Pomoc może być udzielana w formie:

1) dotacji lub

2) pożyczek preferencyjnych, lub

3) preferencyjnych kredytów bankowych, lub

4) dopłat do oprocentowania preferencyjnych pożyczek lub preferencyjnych kredytów bankowych, lub

5) częściowych umorzeń pożyczek preferencyjnych lub preferencyjnych kredytów bankowych.

§ 3. 1. Do kosztów inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 1, zalicza się koszty związane z inwestycją poniesione bezpośrednio na:

1) prace przedrealizacyjne, w tym niezbędne studia, ekspertyzy, koncepcje, projekty techniczne, projekty budowlane, raport oddziaływania na środowisko i inwentaryzację powykonawczą;

2) nabycie gruntu i przygotowanie terenu budowy;

3) nabycie lub wykonanie budowli i budynków;

4) nabycie maszyn i urządzeń, wraz z kosztami transportu, załadunku i wyładunku;

5) roboty budowlane oraz związane z instalacją i uruchomieniem urządzeń oraz całego obiektu;

6) obiekty i infrastrukturę związane z inwestycją, w tym zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz oraz przyłączenie do systemu odprowadzania ścieków, ogrodzenie, oświetlenie, zagospodarowanie terenu i obszaru ograniczonego użytkowania, urządzenia automatyki i sterowania, aparaturę kontrolno-pomiarowa, zaplecze techniczne i laboratoryjne;

7) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, które otrzymało pomoc,

b) będą podlegać amortyzacji,

c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, i pozostaną w nim przez co najmniej pięć lat.

8) usługi niezbędne do realizacji inwestycji, w tym nadzór i badania potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego.

2. Wartość kosztów inwestycji ustala się zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 2) ).

§ 4. 1. Pomoc może być przeznaczona na:

1) dostosowanie przedsiębiorstw mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do opublikowanych w Unii Europejskiej standardów ochrony środowiska, pod warunkiem zakończenia inwestycji nie później niż rok przed dniem ich wejścia w życie, lub

2) osiągnięcie poprawy stanu środowiska w stopniu wykraczającym ponad standardy ochrony środowiska Unii Europejskiej, lub

3) osiągnięcie poprawy stanu środowiska, jeżeli nie zostały ustanowione w Unii Europejskiej standardy ochrony środowiska.

2.  Pomoc nie dotyczy inwestycji realizowanych w zakresie działalności rolniczej obejmującej produkty, o których mowa w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE C 321 E z 29.12.2006, str. 37).

3. W sektorze rybołówstwa pomocy udziela się z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1) oraz Wytycznych do celów analizy pomocy państwa dla rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE C 84 z 03.04.2008, str. 10).

§ 4a. 1. Pomoc może być udzielona pod warunkiem, że wniosek o udzielenie pomocy został złożony przed dniem rozpoczęcia realizacji inwestycji.

2. Przez rozpoczęcie realizacji inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych lub zaciągnięcie zobowiązania do zamówienia urządzeń lub robót budowlanych.

3. W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca pomoc, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3, może być udzielona, jeżeli z dokumentacji załączonej do wniosku o udzielenie pomocy wynika, że inwestycja bez pomocy nie byłaby w ogóle realizowana, a w szczególności, że:

1) inwestycja referencyjna (bez pomocy) jest wiarygodna i stanowi ekonomicznie racjonalną alternatywę dla inwestycji;

2) inwestycja nie jest wystarczająco rentowna, aby przedsiębiorca podjął się jej realizacji bez pomocy.

§ 5. 1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jeżeli celem i efektem inwestycji nie jest wyłącznie poprawa stanu środowiska, zalicza się jedynie te koszty inwestycji, które prowadzą do poprawy stanu środowiska. Za koszty inwestycji prowadzące do poprawy stanu środowiska uważa się koszty, o których mowa w § 3, pomniejszone o wydatki na porównywalną pod względem technicznym inwestycję, która nie zapewnia zakładanej poprawy stanu środowiska.

2. W przypadku pomocy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą ogranicza się do części przekraczającej koszty niezbędne do osiągnięcia stopnia ochrony środowiska wymaganego przez standardy ochrony środowiska Unii Europejskiej.

3. W przypadku pomocy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą ogranicza się do kosztów niezbędnych do osiągnięcia stopnia ochrony środowiska wyższego od stopnia ochrony środowiska, który byłby możliwy do osiągnięcia bez uzyskania pomocy.

4. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą pomniejsza się o planowane w okresie pierwszych pięciu lat eksploatacji obiektu będącego przedmiotem inwestycji:

1) dochody wynikające ze zwiększenia zdolności produkcyjnych;

2) oszczędności w ponoszonych kosztach;

3) dochody z dodatkowej produkcji pomocniczej.

5. Wartość kosztów inwestycji oraz uzyskiwanych dochodów i oszczędności dyskontuje się na dzień udzielenia pomocy z zastosowaniem stopy dyskonta równej stopie bazowej, ustalanej przez Komisję Europejską i publikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, powiększonej o 100 punktów bazowych.

§ 6. 1. Jeżeli zakończenie inwestycji następuje wcześniej niż trzy lata przed dniem wejścia w życie standardów ochrony środowiska, intensywność pomocy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, nie może przekraczać:

1) 25 % — dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców;

2) 20 % — dla średnich przedsiębiorców;

3) 15 % — dla przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy.

2. Jeżeli zakończenie inwestycji następuje nie później niż rok i nie wcześniej niż trzy lata przed dniem wejścia w życie standardów ochrony środowiska, intensywność pomocy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, nie może przekraczać:

1) 20 % — dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców;

2) 15 % — dla średnich przedsiębiorców;

3) 10 % — dla przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy.

3. Intensywność pomocy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, nie może przekraczać 50 %.

4. Intensywność pomocy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3, podwyższa się o:

1) 10 punktów procentowych — w przypadku średniego przedsiębiorcy;

2) 20 punktów procentowych — w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

5. Za mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę uznaje się mikroprzedsiębiorstwo, małe i średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

§ 7. 1. Pomoc może być udzielana, jeżeli stanowi uzupełnienie środków własnych.

2. Za środki własne uznaje się środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach udzielonego mu wsparcia ze środków publicznych.

§ 8. 1. Pomoc podlega sumowaniu z inną pomocą udzielaną na realizację tej samej inwestycji, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Całkowita pomoc udzielana przedsiębiorcy na realizację inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 1, nie może przekroczyć wielkości pomocy określonej w rozporządzeniu dla tej inwestycji.

3. Jeżeli całkowita pomoc udzielana przedsiębiorcy na realizację inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 1, przekracza 7 500 000 euro, pomoc podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.

§ 9. 1. Pomoc dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca, o którym mowa w § 6 ust. 5, znajdującego się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej, o której mowa w Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2), podlega notyfikacji Komisji Europejskiej jako pomoc indywidualna.

2. Pomoc nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej jako pomoc indywidualna w przypadku, gdy przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1:

1) zamierza skorzystać lub korzysta z indywidualnej pomocy na restrukturyzację, jeżeli wraz z notyfikacją projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację informacja o pomocy została przekazana do Komisji Europejskiej, lub

2) prowadzi działalność w sektorze górnictwa węgla.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pomoc może być udzielona po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską pomocy indywidualnej na restrukturyzację.

§ 10. Wnioski o udzielenie pomocy złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpatruje się zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

§ 11. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393.