ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:

1)   zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeqD, i LAeqN dla następujących rodzajów terenów przeznaczonych:

a)   pod zabudowę mieszkaniową,

b)   pod szpitale i domy opieki społecznej,

c)   pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

d)   na cele uzdrowiskowe,

e)   na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

f)   na cele mieszkaniowo-usługowe;

2)   poziomy hałasu z uwzględnieniem rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu;

3)   okresy, do których odnoszą się poziomy hałasu, jako czas odniesienia.

§ 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 3) .

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 40 i 47.

3)    Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 lipca 2007 r.