ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Na podstawie art. 167 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 i 888) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   tryb powoływania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami, zwanej dalej „komisją egzaminacyjną”, jej skład oraz szczegółowe wymagania wobec członków komisji;

2)   szczegółowy zakres wiadomości podlegających sprawdzeniu na egzaminie w zakresie gospodarowania odpadami;

3)   tryb przeprowadzania egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami;

4)   sposób uiszczenia opłaty związanej z przeprowadzeniem egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami i wydaniem świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami;

5)   wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej;

6)   wzór świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

§ 2. 1. Komisję egzaminacyjną powołuje się w pięcioosobowym składzie, spośród osób, o których mowa w art. 167 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zatrudnionych w administracji publicznej, szkołach wyższych, instytutach badawczych lub prowadzących działalność w zakresie termicznego przekształcania odpadów, składowania odpadów, w tym prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zajmujących się zawodowo tematyką związaną z gospodarką odpadami i posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze gospodarki odpadami.

2. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

1)   przewodniczący;

2)   sekretarz;

3)   pozostali członkowie.

3. Przewodniczącego i sekretarza komisji egzaminacyjnej wybiera marszałek województwa spośród jej członków.

§ 3. 1. Egzamin, odpowiednio do zakresu kwalifikacji, o jakie ubiega się wnioskodawca, obejmuje:

1) znajomość regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w szczególności:

a) zasad gospodarowania odpadami,

b)   obowiązków posiadaczy odpadów, w tym:

— prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości,

— prowadzenia monitoringu,

— procedur przyjmowania odpadów do ich termicznego przekształcenia w spalarniach odpadów i współspalarniach odpadów oraz wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów, w tym badania i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku termicznego przekształcania odpadów,

— kryteriów i procedur przyjmowania odpadów, opłat za składowanie odpadów, eksploatacji, zaniknięcia i rekultywacji oraz innych działań dotyczących prowadzenia składowisk odpadów,

— kryteriów i procedur dopuszczenia odpadów na podziemne składowisko odpadów oraz wymagań dla ich eksploatacji i zaniknięcia,

— procedur przyjmowania odpadów, prowadzenia, zaniknięcia i rekultywacji oraz innych działań dotyczących obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

c)   zasad odpowiedzialności administracyjnej i karnej;

2) znajomość wymagań technologicznych oraz najnowszych dostępnych technik odpowiednio dla termicznego przekształcania odpadów, składowania odpadów albo prowadzenia obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w tym wiedzę dotyczącą funkcjonowania i właściwej eksploatacji urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie danej instalacji.

2. Egzamin przeprowadza się oddzielnie dla każdego zakresu, o którym mowa w art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§ 4. 1. Egzamin przeprowadza się w formie testu pisemnego składającego się z 40 pytań; test opracowuje i jego wyniki ocenia komisja egzaminacyjna.

2. Egzamin przeprowadza się raz na kwartał, o ile został złożony co najmniej jeden wniosek o jego przeprowadzenie.

3. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyznacza termin egzaminu.

4. O terminie i miejscu egzaminu powiadamia się zainteresowanego nie później niż na 30 dni przed datą egzaminu.

5. W przypadku gdy zainteresowany wyrazi zgodę na skrócenie okresu powiadomienia, o którym mowa w ust. 4, w formie dołączonego do wniosku oświadczenia, o terminie i miejscu egzaminu powiadamia się zainteresowanego nie później niż na 10 dni przed datą egzaminu.

6. W razie uzasadnionej niemożności przystąpienia przez zainteresowanego do egzaminu w wyznaczonym terminie, wyznacza się, na wniosek zainteresowanego, nowy termin egzaminu.

7. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 6, zostanie złożony na co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem egzaminu, uiszczoną opłatę związaną z przeprowadzeniem egzaminu zalicza się na poczet nowego egzaminu, z zastrzeżeniem że wysokość opłaty związanej z przeprowadzeniem nowego egzaminu powinna odpowiadać wysokości ustalonej na podstawie art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

8. Wynik pozytywny egzaminu zainteresowany uzyskuje po udzieleniu co najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi.

9. Egzamin przeprowadza się w obecności przynajmniej 3 członków komisji, w tym przewodniczącego lub sekretarza.

10. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół.

11. Protokół, podpisywany przez przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków komisji egzaminacyjnej, zawiera:

1)   imiona i nazwiska osób, które przystąpiły do egzaminu;

2)   zakres zdawanego egzaminu, o którym mowa w art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

3)   procent prawidłowych odpowiedzi.

12. Protokół, o którym mowa w ust. 10, przewodniczący komisji egzaminacyjnej przedkłada właściwemu marszałkowi województwa niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia egzaminu.

13.O wyniku złożonego egzaminu informuje się zainteresowanego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia protokołu.

§ 5. Obsługę administracyjną związaną z przeprowadzeniem egzaminu prowadzi marszałek województwa.

§ 6. 1. Opłatę za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz opłatę za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 165 ust. 2 i art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, uiszcza się przez wpłatę w kasie lub na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.

2. Świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami wydaje się po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§ 7. Ustala się wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu, w wysokości:

1)   przewodniczący — 2,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

2)   sekretarz — 2,4% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, o którym mowa w pkt 1,

3)   pozostali członkowie — po 2,3% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, o którym mowa w pkt 1

— za każdą osobę składającą egzamin w zakresie gospodarowania odpadami.

§ 8. Wzór świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami określa załącznik do rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 247, poz. 1841), które na podstawie art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 i 888) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.