ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji 2)

Na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób:

1) obliczania wartości wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji;

2) obliczania wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia;

3) oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji.

§ 2. 1. Wskaźnik średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, o których mowa w tabelach nr 1 i 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. poz. 914), zwanych dalej „miastem i aglomeracją”, oraz krajowy wskaźnik średniego narażenia oblicza się na podstawie pomiarów stężeń pyłu PM2,5 na obszarach tła miejskiego, na podstawie danych z jednego stanowiska pomiarowego, z wyjątkiem aglomeracji warszawskiej i górnośląskiej, dla których wyznacza się po dwa stanowiska pomiarowe.

2. Sposób obliczania wartości wskaźnika średniego narażenia dla miasta i aglomeracji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Sposób obliczania wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji dokonuje się dla kraju, miasta i aglomeracji.

2. Oceny, o których mowa w ust. 1, wykonywane są corocznie.

§ 4. 1. Do oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji na poziomie kraju stosuje się trzyletnią średnią kroczącą krajowego wskaźnika średniego narażenia, obliczaną z trzech lat poprzedzających rok wykonania oceny.

2. Oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji na poziomie kraju dokonuje się poprzez porównanie wartości trzyletniej średniej kroczącej, o której mowa w ust. 1, z pułapem stężenia ekspozycji.

3. Do oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji w mieście i aglomeracji stosuje się trzyletnią średnią kroczącą wskaźnika średniego narażenia właściwego dla danego miasta i aglomeracji, obliczaną z trzech lat poprzedzających rok wykonania oceny.

4. Oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji w mieście i aglomeracji dokonuje się osobno dla każdego miasta i aglomeracji, poprzez porównanie wartości trzyletniej średniej kroczącej, o której mowa w ust. 3, z pułapem stężenia ekspozycji.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. (poz. 1029)

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UEL 152 z 11.06.2008, str. 1).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341 oraz z 2012 r. poz. 460 i 951.